دو شنبه 29 مرداد 1397

فایل

عنوان دسته نوع سند شماره سند نگارش توضيحات دريافت
وزارت
فرم شناسنامه صادرات فرم و چک لیست
ضوابط ناظر فنی تولید کننده
ضوابط و شرایط تولید خوب
ضابطه تولید به روش OBL
دستورالعمل تهیه ماسک سه لایه
ضابطه حمایت از تولید T1, T2,T3
نحوه خرید تجهیزات پزشکی تولید داخل
اظهارنامه تطابق با الزمات قانونی اداره کل فرم و چک لیست
فرم اظهار نامه تطابق دستورالعمل ها اداره نظارت
فهرست اولویت های تولید تولیدکنندگان
دستورالعمل ها اداره تولید
تامین برق ایمن درموسسات پزشکی دستورالعمل
ضوابط مدیریت نگهداشت تجهیزات
دستورالعمل ثبت تجهیزات و ملزومات
فرم درخواست ویرایش اطالاعات پس از تائید نهایی
فرم شناسنامه شرکت های صادر کننده
مصوبه مدیریت پسماند
ضوابط وسایل پزشکی بازسازی شده
ضوابط ناظر فنی واردکننده دستورالعمل ها اداره مهندسی
ضوابط طبقه بندی وسایل پزشکی دستورالعمل اداره کارشناسی دستورالعمل
ضوابط برپسب گذاری وسایل پزشکی تشخیصی
دستورالعمل امجای کاشتنی های ارتوپدی IN-WI
دستورالعمل ضابطه ماسک سه لایه کلیه دستورالعمل ها
دستورالعمل ها
دستورالعمل اداره کارشناسی
دستورالعمل
فرم اظهارنامه تطابق
فرم فهرست لیست پایه
فرم درخواست ثبت تجهیزات و ملزومات پزشکی
لیست استانداردهای هماهنگ تجهیزات و ملزومات
ضابطه حمایت از تولید T1,T2,T3
دستورالعمل رتبه بندی ان بی مطابق ای ای
دستورالعمل رتبه بندی ان بی مطابق ای سی
دستورالعمل رتبه بندی ان بی مطابق ای ای
چک لیست ممیزی تولید کنندگان وسایل پزشکی
نحوه پیگیری مشاهده وضعیت پرونده
راهنمای ثبت و اخذ محور ورود و ترخیص
فرم گزارش حوادث و مشکلات کیفی در ملزومات آیین نامه
فرم درخواست ویرایش اطلاعات پی از تائید نهایی
فرم درخواست برای کیفی وسیله پزشکی
فرم درخواست اطلاعا اطلاعات ثبت شده
دستورالعمل الزامات پیوستی ثبت تجهیزات و ملزومات
تفاهم نامه با سازمان انرژی اتمی آیین نامه
فرم طرح تفضیلی درزمینه کنترل کیفی تجهیزات وملزومات پزشکی
فرم درخواست صدور موافقت اولیه جهت متقاضی فعالیت در زمینه کنترل کیفی تجهیزات وملزومات پزشکی
ضوابط خدمات پس از فروش شرکتهای تجهیزات پزشکی
نگارش 3ضوابط الزامات و نکات عمومی پیش فاکتور و فاکتور تجهیزات پزشکی
ضوابط فعالیت شرکتهای ثالث ارائه دهنده خدمات پس از فروش
ضوابط تایید صلاحیت سازمانهای ممیزی تولید تجهیزات پزشکی
ضابطه نصب وراه اندازی، جایگزینی (اسقاط)
دستورالعمل صدور موافقت اولیه ومجوز فعالیت برای ارائه خدمات کنترل کیفی
فرم اظهارنامه تطابق
فرم درخواست ثبت تجهیزات و ملزومات پزشکی
فرم طرح تفضیلی درزمینه کنترل کیفی تجهیزات وملزومات پزشکی
ضوابط خدمات پس از فروش شرکتهای تجهیزات پزشکی
نگارش 3ضوابط الزامات و نکات عمومی پیش فاکتور و فاکتور تجهیزات پزشکی تولیدکنندگان
واردکنندگان
دانشگاه ها و مراکز درمانی
دستورالعمل ها اداره نظارت
ضوابط فعالیت شرکتهای ثالث ارائه دهنده خدمات پس از فروش دستورالعمل ها اداره مهندسی
ضوابط تایید صلاحیت سازمانهای ممیزی تولید تجهیزات پزشکی تولیدکنندگان
دستورالعمل ها اداره تولید
دستورالعمل ها اداره تحقیق و توسعه
ضابطه نصب وراه اندازی، جایگزینی (اسقاط)وجابجایی تجهیزات پزشکی سرمایه ای مشمول سطح بندی تولیدکنندگان
واردکنندگان
دانشگاه ها و مراکز درمانی
دستورالعمل ها اداره مهندسی
دستورالعمل اجرایی دستگاههای اکسیژن ساز بیمارستانی به روش PSA دستورالعمل
دستورالعمل صدور موافقت اولیه ومجوز فعالیت برای ارائه خدمات کنترل کیفی تجهیزات وملزومات پزشکی دستورالعمل ها اداره مهندسی
شرکت های صاحب صلاحیت در زمینه کنترل کیفی
شرکت های صاحب صلاحیت در زمینه کنترل کیفی 1
شرکت های تایید صلاحیت شده
شرکت های ثالث تایید صلاحیت شده
شرکت های صاحب صلاحیت در زمینه کنترل کیفی
Declaration of conformity آیین نامه
ضمائم ضابطه خدمات پس از فروش شرکت های تجهیزات پزشکی
فراخوان ثبت نام رتبه بندی شرکت های تجهیزات پزشکی
فرم ترخیص موقت از گمرگ تولیدکنندگان
واردکنندگان
دستورالعمل اداره کارشناسی
دستورالعمل ها اداره آزمایشگاه
دستورالعمل ها اداره دندانپزشکی
فرم تعهد توزیع کالا با ارز مرجع
فرم تعهد عدم اشتغال ناظر فنی در سایر ادارت و شرکتها
فرم تعهدنامه کنترل کیفی
فرم ثبت وسیله آزمایشگاهی تشخیص پزشکی (IVD) و نامه درخواست
فرم حمایت از شرکتهای تولیدی تجهیزات پزشکی که محصولات تولیدی خود را به بازارهای خارجی صادر می نمایند
فرم درخواست اصلاح نام کمپانی
فرم درخواست افزودن نام کمپانی
فرم درخواست بررسی کیفیت کالای پزشکی وارداتی
فرم درخواست ترخیص با حداقل اسناد
فرم درخواست صدور المثنی
فرم درخواست کالا با ارز مرجع
فرم کارشناسی قیمت
فرم گزارش حوادث و مشکلات کیفی در تجهیزات پزشکی
فرم گزارش حوادث و مشکلات کیفی در ملزومات پزشکی
فرم مجوز ترخیص وسیله پزشکی فاقد ارزش تجاری(پته)
فرمهای مربوط به جمع آوری طلب شرکتها از دانشگاههای علوم پزشکی
مدارک لازم جهت قیمت گذاری کالاهای وارداتی با ارز مرجع
فرایند ثبت تا شناسه گذاری اصالت وسیله پزشکی در اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی- فایل pdf فرایند فرآیند و روال
حداقل الزامات اجباری جهت آزمون های کنترل کیفی تجهیزات پزشکی
حداقل الزامات اجباری جهت آزمون های کنترل کیفی تجهیزات پزشکی
فرم تعهدنامه کمپانی(فارسی)
فرم تعهدنامه کمپانی(لاتین)
دستورالعمل ثبت توزیع کنندگان 1
دستورالعمل صدور موافقت اولیه ومجوز فعالیت برای ارائه خدمات کنترل کیفی
ضوابط خدمات پس از فروش شرکتها دستورالعمل ها اداره مهندسی
کلیه بخشنامه ها
بخشنامه
ضوابط شناسنامه متقاضیان فعالیت در تجهیزات پزشکی
ضوابط فعالیت شرکتهای ثالث
ضوابط گزارش حوادث ناگوار
ضوابط مدیریت نگهداشت تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی
ضوابط مسئول فنی تولیدکننده
ضوابط مسئول فنی وارد کننده
فرآیند تایید توزیع کنندگان واصناف
فرآیند تایید مسئولین فنی شرکتهای توزیعی و اصناف و بیمارستانها
فلوچارت افزایش دامنه فعالیت جهت متقاضیان
فلوچارت تمدید مجوز جهت متقاضیان کنترل کیفی
فلوچارت خدمات پس از فروش
فلوچارت رتبه بندی شرکتها
فلوچارت صدور شناسنامه دستگاههای سرمایه ای
فلوچارت صدور مجوز به شرکتهای ثالث ارائه دهنده خدمات پس از فروش
فلوچارت صدور مجوز فعالیت جهت متقاضیان کنترل کیفی
فرم درخواست صدور موافقت اولیه جهت متقاضی فعالیت در زمینه کنترل کیفی تجهیزات پزشکی فرم و چک لیست
فرم طرح تفضیلی درزمینه کنترل کیفی تجهیزات پزشکی فرم و چک لیست
ضما_م_ضابطه_خدمات_پس_از_فروش_شرکت_های_تجهیزات_پزشکی تولیدکنندگان
واردکنندگان
دستورالعمل ها
دستورالعمل ها اداره مهندسی
فرم_تعهد_عدم_اشتغال_ناظر_فنی_در_سایر_ادارت_و_شرکتها تولیدکنندگان
واردکنندگان
اداره مهندسی
فرم و چک لیست
فرم_تعهدنامه_کمپانی_فارسی تولیدکنندگان
واردکنندگان
اداره مهندسی
فرم و چک لیست
فرم_تعهدنامه_کمپانی_ل تولیدکنندگان
واردکنندگان
اداره مهندسی
فرم و چک لیست
فرم_درخواست_افزودن_نام_کمپانی اداره مهندسی فرم و چک لیست
فرم_گزارش_حوادث_و_مشکلات_کیفی_در_تجهیزات_پزشکی تولیدکنندگان
واردکنندگان
دانشگاه ها و مرکز درمانی
اداره مهندسی
فرم و چک لیست
دستورالعمل ثبت تجهیزات و ملزومات پزشکی تولیدکنندگان
واردکنندگان
دستورالعمل اداره کارشناسی
دستورالعمل ها اداره آزمایشگاه
دستورالعمل ها اداره دندانپزشکی
دستورالعمل ها اداره تولید
استانداردهای الزامی و الزامات فنی ثبت تجهیزات و ملزومات پزشکی الزامات
چک لیست ممیزی تولیدکنندگان وسایل پزشکی تولیدکنندگان
دستورالعمل ها اداره تولید
دستورالعمل رتبه بندی ان بی مطابق ای ای سی 385؛90 تولیدکنندگان
واردکنندگان
دستورالعمل اداره کارشناسی
دستورالعمل ها اداره دندانپزشکی
دستورالعمل ها اداره تولید
دستورالعمل ها اداره تحقیق و توسعه
دستورالعمل رتبه بندی ان بی مطابق ای سی 79؛98 تولیدکنندگان
واردکنندگان
دستورالعمل ها اداره آزمایشگاه
دستورالعمل ها اداره تحقیق و توسعه
دستورالعمل رتبه بندی ان بی مطابق ای ای سی 93.42 تولیدکنندگان
واردکنندگان
دستورالعمل اداره کارشناسی
دستورالعمل ها اداره دندانپزشکی
دستورالعمل ها اداره تولید
دستورالعمل ها اداره تحقیق و توسعه
ضابطه حمایت از تولید با گروه بندی تجهیزات وملزومات تولید داخل-T1,T2 ,T3 تولیدکنندگان
واردکنندگان
دستورالعمل اداره کارشناسی
دستورالعمل ها اداره آزمایشگاه
دستورالعمل ها اداره دندانپزشکی
دستورالعمل ها اداره تولید
فرم درخواست ثبت تجهیزات و ملزومات پزشکی
فرم فهرست لیست پایه
لیست استانداردهای هماهنگ تجهیزات و ملزومات پزشکی
فرم اظهارنامه تطابق تولیدکنندگان
دستورالعمل ها اداره تولید
دستورالعمل اجرایی تخصیص ساخت ایران دستورالعمل
دستورالعمل ضابطه ماسک سه لایه کلیه دستورالعمل ها
دستورالعمل ها
دستورالعمل
دستورالعمل امحای کاشتنیهای ارتوپدی تولیدکنندگان
واردکنندگان
دانشگاه ها و مراکز درمانی
دستورالعمل ها اداره نظارت
ضوابط برچسب گذاری وسایل پزشکی تولیدکنندگان
واردکنندگان
دستورالعمل اداره کارشناسی
دستورالعمل ها اداره آزمایشگاه
دستورالعمل ها اداره دندانپزشکی
دستورالعمل ها اداره تولید
دستورالعمل
ضوابط طبقه بندی وسایل پزشکی(IVD) تولیدکنندگان
واردکنندگان
دستورالعمل ها اداره آزمایشگاه
دستورالعمل ها اداره تولید
ضوابط طبقه بندی وسایل پزشکی تولیدکنندگان
واردکنندگان
دستورالعمل اداره کارشناسی
دستورالعمل ها اداره دندانپزشکی
ضوابط مسئول فنی وارد کننده واردکنندگان
دستورالعمل ها اداره مهندسی
ضوابط وسایل پزشکی بازسازی شده دستورالعمل اداره کارشناسی
دستورالعمل ها اداره آزمایشگاه
دستورالعمل ها اداره دندانپزشکی
مصوبه مدیریت پسماند
ضابطه تولید به روش OBL
ضوابط شرایط تولید خوب(GMP)-ویژه واحدهای تولیدی تجهیزات وملزومات پزشکی(کلاس خطر Aو B) تولیدکنندگان
دانشگاه ها و مراکز درمانی
دستورالعمل ها اداره تولید
دستورالعمل ها اداره تفویض
ضوابط مسئول فنی تولیدکننده تولیدکنندگان
دستورالعمل ها اداره تولید
دستورالعمل ها اداره مهندسی
ضوابط شناسنامه متقاضیان فعالیت درزمینه تجهیزات پزشکی تولیدکنندگان
واردکنندگان
دستورالعمل ها اداره مهندسی
تعرفه خدمات پس از فروش همودیالیز تولیدکنندگان
دستورالعمل ها اداره تولید
دستورالعمل اجرایی رتبه بندی شرکتهای تجهیزات پزشکی
ضوابط مدیریت نگهداشت تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی تولیدکنندگان
واردکنندگان
دانشگاه ها و مراکز درمانی
دستورالعمل ها اداره مهندسی
دستورالعمل تأمین برق ایمن در مؤسسات پزشکی دانشگاه ها و مراکز درمانی
دستورالعمل ها اداره نظارت
دستورالعمل ها اداره مهندسی
دستورالعمل نحوه توزیع وعرضه تجهیزات پزشکی توزیع کنندگان
دستورالعمل ها اداره تفویض
دستورالعمل ها اداره نظارت
دستورالعمل ها اداره مهندسی
دستورالعمل اعلام درخواست کارشناسی
دستورالعمل تخصیص ارز حمایتی
دستورالعمل حفاظت از دارایی مشتری
دستورالعمل دریافت شکایت آیین نامه
دستورالعمل قیمت گذاری
دستورالعمل گزارش بازدید از نمایشگاه دانشگاه ها و مراکز درمانی
دستورالعمل ها اداره نظارت
ضوابط ورود کالای نمونه و تجهیزات پزشکی همراه مسافر تولیدکنندگان
واردکنندگان
دستورالعمل اداره کارشناسی
دستورالعمل ها اداره آزمایشگاه
دستورالعمل ها اداره دندانپزشکی
دستورالعمل ها اداره تولید
دستورالعمل
ضوابط گزارش حوادث ناگوار و فراخوانی وسایل پزشکی تولیدکنندگان
واردکنندگان
دانشگاه ها و مراکز درمانی
دستورالعمل ها اداره مهندسی
ضوابط استفاده از ظرفیت خالی سایر واحدهای تولیدی جهت اخذ پروانه ساخت وسیله پزشکی
ضوابط چگونگی تهیه و استفاده از مواد اولیه، قطعات و محصول ساخته شده جهت تولید تجهیزات پزشکی تولیدکنندگان
دستورالعمل ها اداره تولید
ضوابط تایید صلاحیت سازمانهای مشاور و ممیز تولید تجهیزات پزشکی دستورالعمل ها اداره تحقیق و توسعه
دستورالعمل ثبت توزیع کنندگان وعرضه کنندگان تجهیزات وملزومات پزشکی سراسرکشور دانشگاه ها و مراکز درمانی
توزیع کنندگان
دستورالعمل ها اداره مهندسی
ضابطه تجهیزات وملزومات پزشکی خانگی-Home Use دستورالعمل اداره کارشناسی
دستورالعمل ها اداره آزمایشگاه
دستورالعمل ها اداره دندانپزشکی
دستورالعمل ها اداره تولید
دستورالعمل
دستورالعمل_امحای_کاشتنیهای_ارتوپدی واردکنندگان
صادرکنندگان
دانشگاه ها و مراکز درمانی
توزیع کنندگان
دستورالعمل ها اداره نظارت
فرم بانک اطلاعات جامع شرکتهای صادر کننده فرم و چک لیست
میزان افزایش تعرفه های خدمات پس از فروش
شرکت های تایید صلاحیت در صدور گواهینامه استاندارد ایزو CB دستورالعمل ها اداره تحقیق و توسعه
فرم آموزشی
فرآیند بازنگری شده ثبت تا شناسه گذاری اصالت وسیله پزشکی در اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، مصوب کمیته فنی مورخ 25/08/95 و 30/09/95 به شماره مستندسازی ایزو GD-PR-13 فرایند فرآیند و روال
نحوه استعلام اصالت فرآورده ها در تبلیغات کلیه ذینفعان با چکیده اطلاعات جهت استفاده محتوا و تصاویر در اطلاع رسانی ها و تبلیغات دستورالعمل ها اداره نظارت
فهرست رشته های تحصیلی مجاز جهت مسئولین فنی شرکتهای تولیدی و وارداتی
فرایند ثبت تا شناسه گذاری اصالت وسیله پزشکی در اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی -فایل عکس
فرم درخواست ویرایش اطلاعات پس از تایید نهایی اداره IT فرم و چک لیست
فهرست رشته های تحصیلی مجاز جهت مسئولین فنی شرکتهای تولیدی و وارداتی دستورالعمل ها اداره مهندسی
الزمات برچسب های آزمون کنترل کیفی تجهیزات پزشکی
الزمات برچسب های آزمون کنترل کیفی تجهیزات پزشکی دستورالعمل
روال کلی واردات فرایند فرآیند و روال
روال عضویت شرکتها و معرفی مسئول فنی در سامانه TTAC فرایند فرآیند و روال
روال احراز صلاحیت مسئول فنی فرایند فرآیند و روال
روال ثبت نمایندگی(کمپانی خارجی) و کالاهای مشمول نمایندگی فرایند فرآیند و روال
روال ثبت منبع- (ثبت خطوط تولید) فرایند فرآیند و روال
روال ثبت مشخصات اولیه وسیله پزشکی توسط شرکتها فرایند فرآیند و روال
فرآیند بررسی اولیه کارشناسی ثبت کالا قبل از کمیته فنی فرایند فرآیند و روال
فرآیند کمیته فنی فرایند فرآیند و روال
فرآیند بررسی تخصصی وسیله پزشکی جهت صدور کد ثبت بعد از کمیته فنی فرایند
واردکنندگان
فرآیند و روال
روال ورود اقلام ثبت شده واردکنندگان
دستورالعمل اداره کارشناسی
دستورالعمل ها اداره آزمایشگاه
دستورالعمل ها اداره دندانپزشکی
روال ترخیص اقلام ثبت شده فرایند فرآیند و روال
فرآیند و مراحل صدور مجوز صادرات فرایند فرآیند و روال
فیلم راهنمای ثبت درخواست صلاحیت مسئول فنی در سامانه www.ttac.ir دستورالعمل ها اداره مهندسی

لینک دانلود فایل ویدئو

فیلم راهنمای ثبت درخواست صلاحیت مسئول فنی در سامانه www.ttac.ir دستورالعمل ها اداره مهندسی

لینک دانلود فایل ویدئو

فرآیند و مراحل صدور مجوز صاردات تجهیزات و ملزومات پزشکی فرایند فرآیند و روال
بارگذاری خلاصه روال ها و فرآیندهای اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی به منظور اطلاع رسانی فرایند فرآیند و روال
دهم اردیبهشت 1396 ، آخرین مهلت تحویل مدارک برای رفع نقص پرونده های ثبت سال 1395
ساعات مراجعه به ادارات اداره کل تجهیزات پزشکی پیرو راه اندازی امکان ثبت درخواست الکترونیکی(تیکت)
راهنمای ثبت پیش فاکتور و دریافت مجوز ورود تجهیزات پزشکی در سامانه جامع تجارت ایران با کد IRC
راهنمای ثبت پیش فاکتور تجهیزات پزشکی جهت ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت با کد 14 رقمی مجوز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
نحوه ثبت پیش فاکتور تجهیزات پزشکی جهت ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت ایران
راهنمای ثبت پیش فاکتور تجهیزات پزشکی جهت ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت ایران با کد 14 رقمی و نحوه ویرایش
راهنمای ثبت پیش فاکتور تجهیزات پزشکی جهت ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت ایران با کد 14 رقمی و نحوه ویرایش
دستورالعمل الزامات ومشخصات فنی صافی همودیالیز دستورالعمل
نحوه درج تیکت (یادداشت الکترونیکی) به منظور پاسخگویی الکترونیکی
دستورالعمل تولید تجهیزات وملزومات پزشکی با هدف انتقال تکنولوژی دستورالعمل
دستورالعمل کاربری و نگهداری پیشگیرانه ماشین بیهوشی به شماره مدرکMA-WI-21
راهنمای ثبت پیش فاکتور و دریافت مجوز ورود تجهیزات پزشکی در سامانه جامع تجارت ایران با کد IRC
دستورالعمل تولید قراردادی (داخلی) تجهیزات وملزومات پزشکی (برون سپاری فرآیند های تولید) تولیدکنندگان
دستورالعمل ها اداره تولید
دستورالعمل انبارش و نگهداری تجهیزات وملزومات پزشکی
دستورالعمل مربوط به الزامات و نکات عمومی پیش فاکتور و فاکتور تجهیزات و ملزومات پزشکی
دستورالعمل کاربری و نگهداری پیشگیرانه دستگاه لیزر پزشکی دانشگاه ها و مراکز درمانی
دستورالعمل ها اداره مهندسی
دستورالعمل کاربری ونگهداری پیشگیرانه دستگاه امحاء زباله
دستورالعمل کاربری و نگهداری پیشگیرانه دستگاه آندوسکوپی بیمارستانی
دستورالعمل کاربری و نگهداری پیشگیرانه ماشین بیهوشی واردکنندگان
دستورالعمل اداره کارشناسی
دستورالعمل ها اداره آزمایشگاه
دستورالعمل ها اداره دندانپزشکی
دستورالعمل ها اداره تولید
دستورالعمل ها اداره مهندسی
دستورالعمل کاربری و نگهداری پیشگیرانه ماشین بیهوشی دستورالعمل
دستورالعمل کاربری و نگهداری پیشگیرانه دستگاه آندوسکوپی بیمارستانی دستورالعمل
دستورالعمل کاربری ونگهداری پیشگیرانه دستگاه امحاء زباله دستورالعمل
دستورالعمل کاربری و نگهداری پیشگیرانه دستگاه لیزر پزشکی دستورالعمل
دستورالعمل مربوط به الزامات و نکات عمومی پیش فاکتور و فاکتور تجهیزات و ملزومات پزشکی دستورالعمل
فرم درخواست افزودن کد تعرفه HS در سامانه TTAC واردکنندگان
دستورالعمل اداره کارشناسی
دستورالعمل ها اداره آزمایشگاه
دستورالعمل ها اداره دندانپزشکی
فرم درخواست ثبت کد HS واردکنندگان
دستورالعمل اداره کارشناسی
دستورالعمل ها اداره آزمایشگاه
دستورالعمل ها اداره دندانپزشکی
دستورالعمل اخذ مجوز انجام ارزیابی بالینی (CER) و دستورالعمل ممیزی(Audit) ارزیابی بالینی و روال و طرح پیشنهادی ارزیابی بالینی دستورالعمل
فرم درخواست بروزرسانی تاریخ اعتبار کد IRC آیین نامه
راهنمای پیامهای مربوط به پروفرم و وضعیت کدهای IRC در سامانه جامع تجارت ایران و سامانه TTAC
روش abc
نامه 100-92 دانشگاه ها و مراکز درمانی
دستورالعمل ها اداره تفویض
دستورالعمل ها اداره نظارت
نحوه دانلود کتاب استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان دانشگاه ها و مراکز درمانی
دستورالعمل ها اداره تفویض
دستورالعمل مربوط به الزامات و نکات عمومی پیش فاکتور و فاکتور تجهیزات و ملزومات پزشکی تولیدکنندگان
واردکنندگان
دانشگاه ها و مراکز درمانی
توزیع کنندگان
دستورالعمل اداره کارشناسی
دستورالعمل ها اداره آزمایشگاه
دستورالعمل ها اداره دندانپزشکی
دستورالعمل ها اداره تولید
دستورالعمل ها اداره نظارت
فرم درخواست تمدید مجوز ورودهای قبلی IMED (محدوده زمانی 1395/01/01 لغایت 1396/02/20) کلیه فرم و چک لیست ها
لیست محدوده مراجعات شرکتهای تولیدکننده به دانشگاههای علوم پزشکی در استان تهران
لیست محدوده مراجعات شرکتهای تولیدکننده به دانشگاههای علوم پزشکی در استان تهران
لیست واحدهای مجاز تجهیزات پزشکی در سامانه جامع تجارت ایران تولیدکنندگان
واردکنندگان
صادرکنندگان
دستورالعمل اداره کارشناسی
دستورالعمل ها اداره آزمایشگاه
دستورالعمل ها اداره دندانپزشکی
دستورالعمل ها اداره تولید
لیست اقلام مشمول سطح بندی
لیست اقلام تولید داخل- T1
پیشنهاد مشترک هیات امناء معاونتها
راهنمای بررسی صحت کد GTIN فرایند فرآیند و روال
دستوالعمل کاربری دستگاه آندوسکوپی دانشگاه ها و مراکز درمانی
دستورالعمل ها اداره مهندسی
دستورالعمل
دستورالعمل انبارش دانشگاه ها و مراکز درمانی
توزیع کنندگان
دستورالعمل ها اداره نظارت
دستورالعمل ها اداره مهندسی
دستورالعمل
دستورالعمل کاربری اتوکلاو بیمارستانی دانشگاه ها و مراکز درمانی
دستورالعمل ها اداره مهندسی
دستورالعمل
دستورالعمل کاربری اکسیژن ساز بیمارستانی دستورالعمل
دستورالعمل کاربری الکتروسرجری دستورالعمل
دستورالعمل کاربری امحا زباله دستورالعمل
دستورالعمل کاربری دستگاه لیزر دستورالعمل
دستورالعمل کاربری ماشین بیهوشی دستورالعمل
دستورالعمل کاربری ونتیلاتور دانشگاه ها و مراکز درمانی
دستورالعمل ها اداره مهندسی
دستورالعمل
فایل اکسل ارسال اطلاعات دستگاههای پرتوزا به سازمان انرژی اتمی برای مجوز بهره برداری
فایل اکسل ارسال اطلاعات دستگاههای پرتوزا به سازمان انرژی اتمی برای مجوز بهره برداری
راهنمای رویت خطای "فرآورده مردود می باشد " در قسمت پروفروم کارتابل TTAC دستورالعمل ها اداره IT
فرم حذف کد اظهارنامه گمرکی اداره کارشناسی فرم و چک لیست
فرم عدم اشتغال مسئول فنی اداره مهندسی فرم و چک لیست
دستورالعمل ثبت وسیله پزشکی تولیدکنندگان
واردکنندگان
دستورالعمل اداره کارشناسی
دستورالعمل ها اداره آزمایشگاه
دستورالعمل ها اداره دندانپزشکی
دستورالعمل ها اداره تولید
دستورالعمل
حداقل الزامات اجباری جهت آزمون های کنترل کیفی تجهیزات پزشکی دستورالعمل ها اداره مهندسی
روال درخواست جلسه مشترک اداره کل با اتباع بیگانه توسط شرکت های متقاضی واردکنندگان
دستورالعمل ها اداره حراست
روال درخواست جلسه مشترک با اتباع بیگانه توسط شرکت های متقاضی فرایند
دستورالعمل ها اداره حراست
فرآیند و روال
فرم درخواست ابطال کد IRC / عودت پرونده ثبت واردکنندگان
اداره کارشناسی
اداره آزمایشگاهی
اداره دندانپزشکی
فرم و چک لیست
تعهد نامه مسئول فنی تولید تولیدکنندگان
اداره تولید
فرم و چک لیست
سوالات همایش آموزشی سامانه ثبت جدید
تعرفه خدمات پس از فروش دیالیز تولیدکنندگان
واردکنندگان
دانشگاه ها و مراکز درمانی
دستورالعمل ها اداره مهندسی
نمایشگاه بین المللی اِکفا 27 لغایت 30 آذرماه 1396
نمایشگاه بین المللی علوم پزشکی شرق و سلامت، 7 آذر 1396
چهارمین کنگره تخصصی و اولین کنگره بین المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات، 19 آذر 1396
نصب و راه اندازی سی تی اسکن جدید شهرستان جوانرود استان کرمانشاه
کسب رتبه اول کشوری دانشگاه علوم پزشکی ایران در حوزه مدیریت تجهیزات پزشکی در همایش مدیران تجهیزات پزشکی در مهرماه96
دوره آموزشی تجهیزات مصرفی قلبی و عروقی- اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه ایران
فرآیند و گام های ثبت وسیله پزشکی وارداتی - سامانه ثبت جدید فرایند فرآیند و روال
چهارمین همایش بین المللی تجهیزات و فناوری های بیمارستانی- از سیاستگذاری و مدیریت تا نگهداشت و اسقاط- 1 بهمن 1396- ثبت نام تا 10 دی 1396
همایش هم اندیشی با تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی-5 دی 1396
فراخوان دعوت و مشارکت در جلسه هم اندیشی با شرکت های تجهیزات پزشکی -14 آذر 1396
فراخوان مشارکت و همکاری آزمایشگاههای تحقیقاتی-آموزشی در حوزه وسایل پزشکی- 18 آذر
همایش هم اندیشی فعالان حوزه صنعت و تجارت دندانپزشکی کشور - 30 آبان
فراخوان برای شرکتهای دانش بنیان به منظور بررسی چالش های تولید- 7 آذر
Declaration of Conformity آیین نامه
دستورالعمل شاخص شمولیت تعریف وسیله پزشکی تولیدکنندگان
واردکنندگان
دستورالعمل ها
دستورالعمل
مصوبات عمومی کمیته فنی مهر 1394 لغایت آبان 1396 دستورالعمل ها دستورالعمل
مصوبات عمومی کمیته فنی تجهیزات پزشکی 1396/10/20 دستورالعمل 2135 01
فرم گزارش ممیزی فرم و چک لیست
چک لیست ارزیابی فرم و چک لیست
تفاهم نامه فرم و چک لیست
تفاهم نامه فرایند آیین نامه 2632 1 تتاتا
فرم درخواست بروزرسانی تاریخ اعتبار کد IRC تولیدکنندگان فرم و چک لیست
الزامات ثبت تجهیزات پزشکی تولید داخل دستورالعمل
روال صدور پروانه ساخت فرآیند و روال
تفاهم نامه آزمایشگاه همکار با اداره کل تجهیزات پزشکی فرم و چک لیست
چک لیست ارزیابی آزمایشگاههای همکار و مجازکنترل تجهیزات و ملزومات پزشکی اداره تحقیق و توسعه فرم و چک لیست
دستورالعمل نحوه ارسال نمونه به آزمایشگاه های همکار جهت تست و آزمون دستورالعمل ها اداره تحقیق و توسعه دستورالعمل
فرم درخواست نام کاربری و کلمه عبور اداره IT فرم و چک لیست
تفاهم نامه همکاری آزمایشگاه همکار با اداره کل تجهیزات پزشکی بخشنامه
نمونه فرم CRF2 کلیه فرم و چک لیست ها فرم و چک لیست
نمونه فرم CRF1 کلیه فرم و چک لیست ها فرم و چک لیست
نمونه نامه نمایندگی واردکنندگان فرم و چک لیست
ثبت و صدور پروانه محصول صادراتی وصرفاً صادراتی صادرکنندگان دستورالعمل
تعهدنامه برند اصلی واردکنندگان فرم و چک لیست
تعهدنامه برند اختصاصی واردکنندگان فرم و چک لیست
فرم تعیین سهم صادرات و میزان فروش فرم و چک لیست
نظرسنجی
پیشنهاد شما در اولویت مهم اداره کل در دوره مدیریت جدید چیست؟

آمار بازدید
 بازديد امروز 16,971
 بازديد اين هفته 44,353
 بازديد اين ماه 480,117
 کل بازديدها 8,492,077
تعداد بازديد اين صفحه: 137,942
آدرس

  تهران، خ انقلاب، چهارراه کالج، نبش خیابان خارک، پلاک29

 63420           66724386