اداره تجهیزات پزشکی
شنبه 29 مرداد 1401


نام سند مخاطبین نوع سند شماره سند نگارش توضيحات دريافت
ضوابط ناظر فنی تولید کننده تولید کنندگان دستورالعمل
دستورالعمل نحوه خرید تجهیزات پزشکی تولید داخل مراکز درمانی
دانشگاه ها
دستورالعمل
اظهارنامه تطابق با الزمات قانونی اداره کل تولید کنندگان فرم و چک لیست
ضوابط مدیریت نگهداشت تجهیزات ساير
مصوبه مدیریت پسماند کلیه مخاطبین مصوبات کمیته فنی
ضوابط ناظر فنی واردکننده وارد کنندگان دستورالعمل
دستورالعمل امجای کاشتنی های ارتوپدی IN-WI کلیه مخاطبین دستورالعمل
فرم فهرست لیست پایه تولید کنندگان
وارد کنندگان
فرم و چک لیست
فرم گزارش حوادث و مشکلات کیفی در ملزومات آیین نامه
فرم درخواست اصلاح اطلاعات ثبت شده تولید کنندگان
وارد کنندگان
فرم و چک لیست
فرم درخواست صدور موافقت اولیه جهت متقاضی فعالیت در زمینه کنترل کیفی تجهیزات پزشکی شرکت های کنترل کیفی فرم و چک لیست
ضوابط خدمات پس از فروش شرکتهای تجهیزات پزشکی ساير
ضوابط فعالیت شرکتهای ثالث ارائه دهنده خدمات پس از فروش ساير
فرم طرح تفضیلی درزمینه کنترل کیفی تجهیزات وملزومات پزشکی شرکت های کنترل کیفی فرم و چک لیست
ضوابط خدمات پس از فروش شرکتهای تجهیزات پزشکی ساير
ضوابط فعالیت شرکتهای ثالث ارائه دهنده خدمات پس از فروش وارد کنندگان آیین نامه
ضابطه نصب وراه اندازی، جایگزینی (اسقاط)وجابجایی تجهیزات پزشکی سرمایه ای مشمول سطح بندی مراکز درمانی دستورالعمل
دستورالعمل صدور موافقت اولیه ومجوز فعالیت برای ارائه خدمات کنترل کیفی تجهیزات پزشکی شرکت های کنترل کیفی دستورالعمل
فرم تعهد توزیع کالا با ارز مرجع تولید کنندگان
وارد کنندگان
توزیع کنندگان
فرم و چک لیست
فرم تعهدنامه ورود کالای نمونه و غیرقابل فروش تولید کنندگان
وارد کنندگان
فرم و چک لیست
فرم درخواست اصلاح نام کمپانی تولید کنندگان
وارد کنندگان
فرم و چک لیست
فرم درخواست کالا با ارز مرجع مراکز درمانی فرم و چک لیست
فرم کارشناسی قیمت تولید کنندگان
وارد کنندگان
فرم و چک لیست
فرمهای مربوط به جمع آوری مطالبات شرکت های تجهیزات پزشکی تولید کنندگان
وارد کنندگان
فرم و چک لیست
حداقل الزامات اجباری جهت آزمون های کنترل کیفی تجهیزات پزشکی کلیه مخاطبین الزامات
دستورالعمل ثبت توزیع کنندگان 1 ساير
دستورالعمل صدور موافقت اولیه ومجوز فعالیت برای ارائه خدمات کنترل کیفی ساير
ضوابط خدمات پس از فروش شرکتها تولید کنندگان
وارد کنندگان
دستورالعمل
ضوابط فعالیت شرکتهای ثالث ساير
ضوابط گزارش حوادث ناگوار ساير
ضوابط مدیریت نگهداشت تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی ساير
ضوابط مسئول فنی تولیدکننده ساير
ضوابط مسئول فنی وارد کننده ساير
فرآیند تایید توزیع کنندگان واصناف ساير
فرآیند تایید مسئولین فنی شرکتهای توزیعی و اصناف و بیمارستانها توزیع کنندگان فرآيند و روال
فرم تعهد عدم اشتغال ناظر فنی در سایر ادارت و شرکتها تولید کنندگان
وارد کنندگان
فرم و چک لیست
فرم تعهدنامه کمپانی (فارسی) وارد کنندگان فرم و چک لیست
فرم تعهدنامه کمپانی(لاتین) وارد کنندگان فرم و چک لیست
فرم درخواست افزودن نام کمپانی تولید کنندگان
وارد کنندگان
فرم و چک لیست
فرم گزارش حوادث و مشکلات کیفی در تجهیزات پزشکی مراکز درمانی
تولید کنندگان
وارد کنندگان
دانشگاه ها
فرم و چک لیست
دستورالعمل اجرایی تخصیص ساخت ایران تولید کنندگان دستورالعمل
دستورالعمل امحای کاشتنیهای ارتوپدی تولید کنندگان
وارد کنندگان
دستورالعمل
ضوابط برچسب گذاری وسایل پزشکی تولید کنندگان
وارد کنندگان
دستورالعمل
ضوابط طبقه بندی وسایل پزشکی عرضه کنندگان
تولید کنندگان
وارد کنندگان
دستورالعمل
ضوابط مسئول فنی وارد کننده وارد کنندگان آیین نامه
ضوابط مسئول فنی تولیدکننده تولید کنندگان آیین نامه
ضوابط شناسنامه متقاضیان فعالیت درزمینه تجهیزات پزشکی تولید کنندگان
وارد کنندگان
توزیع کنندگان
دستورالعمل
دستورالعمل اجرایی رتبه بندی شرکتهای تجهیزات پزشکی تولید کنندگان
وارد کنندگان
دستورالعمل
ضوابط مدیریت نگهداشت تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی مراکز درمانی دستورالعمل
دستورالعمل تأمین برق ایمن در مؤسسات پزشکی مراکز درمانی دستورالعمل
دستورالعمل تخصیص ارز حمایتی ساير
دستورالعمل حفاظت از دارایی مشتری تولید کنندگان
وارد کنندگان
دستورالعمل
دستورالعمل دریافت شکایت کلیه مخاطبین دستورالعمل
دستورالعمل گزارش بازدید از نمایشگاه تولید کنندگان
وارد کنندگان
دستورالعمل
ضوابط گزارش حوادث ناگوار و فراخوانی وسایل پزشکی تولید کنندگان
وارد کنندگان
دستورالعمل
فرآیند بازنگری شده ثبت تا شناسه گذاری اصالت وسیله پزشکی در اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، مصوب کمیته فنی مورخ 25/08/95 و 30/09/95 به شماره مستندسازی ایزو GD-PR-13 تولید کنندگان
وارد کنندگان
فرآيند و روال
نحوه استعلام اصالت فرآورده ها در تبلیغات کلیه ذینفعان با چکیده اطلاعات جهت استفاده محتوا و تصاویر در اطلاع رسانی ها و تبلیغات آیین نامه
فهرست رشته های تحصیلی مجاز جهت مسئولین فنی شرکتهای تولیدی و وارداتی تولید کنندگان
وارد کنندگان
فرم و چک لیست
الزمات برچسب های آزمون کنترل کیفی تجهیزات پزشکی شرکت های کنترل کیفی الزامات
روال کلی واردات وارد کنندگان فرآيند و روال
روال عضویت شرکتهای تجهیزات پزشکی و معرفی مسئول فنی در سامانه TTAC تولید کنندگان
وارد کنندگان
فرآيند و روال
روال احراز صلاحیت مسئول فنی تولید کنندگان
وارد کنندگان
فرآيند و روال
روال ثبت نمایندگی(کمپانی خارجی) و کالاهای مشمول نمایندگی وارد کنندگان فرآيند و روال
روال ثبت منبع- (ثبت خطوط تولید) تولید کنندگان فرآيند و روال
روال ثبت مشخصات اولیه وسیله پزشکی توسط شرکتهای تجهیزات پزشکی تولید کنندگان
وارد کنندگان
فرآيند و روال
روال ورود اقلام ثبت شده وارد کنندگان فرآيند و روال
فیلم راهنمای ثبت درخواست صلاحیت مسئول فنی در سامانه www.ttac.ir تولید کنندگان
وارد کنندگان
فرآيند و روال

لینک دانلود فایل ویدئو

راهنمای ثبت پیش فاکتور تجهیزات پزشکی جهت ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت ایران با کد 14 رقمی و نحوه ویرایش تولید کنندگان
وارد کنندگان
دستورالعمل
دستورالعمل نحوه درج تیکت (یادداشت الکترونیکی) به منظور پاسخگویی الکترونیکی کلیه مخاطبین دستورالعمل
دستورالعمل تولید تجهیزات پزشکی با هدف انتقال تکنولوژی تولید کنندگان دستورالعمل
دستورالعمل تولید قراردادی (داخلی) تجهیزات پزشکی (برون سپاری فرآیند های تولید) تولید کنندگان دستورالعمل
دستورالعمل انبارش و نگهداری تجهیزات وملزومات پزشکی ساير
دستورالعمل کاربری و نگهداری پیشگیرانه دستگاه لیزر پزشکی کلیه مخاطبین دستورالعمل
دستورالعمل کاربری و نگهداری پیشگیرانه دستگاه آندوسکوپی بیمارستانی کلیه مخاطبین دستورالعمل
کاربری و نگهداری پیشگیرانه ماشین بیهوشی تولید کنندگان
وارد کنندگان
دستورالعمل
دستورالعمل کاربری ونگهداری پیشگیرانه دستگاه امحاء زباله دستورالعمل
فرم درخواست افزودن کد تعرفه HS در سامانه TTAC تولید کنندگان
وارد کنندگان
صادرکنندگان
فرم و چک لیست
آنالیز ABC به منظور مدیریت بودجه مراکز درمانی
دانشگاه ها
دستورالعمل
نامه 100-92 آیین نامه
دستورالعمل مربوط به الزامات و نکات عمومی پیش فاکتور و فاکتور تجهیزات پزشکی تولید کنندگان
وارد کنندگان
توزیع کنندگان
دستورالعمل
لیست محدوده مراجعات شرکتهای تولیدکننده به دانشگاههای علوم پزشکی در استان تهران تولید کنندگان ساير
لیست واحدهای مجاز تجهیزات پزشکی در سامانه جامع تجارت ایران تولید کنندگان
وارد کنندگان
ساير
پیشنهاد مشترک هیات امناء معاونتها ساير
راهنمای بررسی صحت کد GTIN تولید کنندگان
وارد کنندگان
فرآيند و روال
کاربری دستگاه آندوسکوپی مراکز درمانی دستورالعمل
دستورالعمل انبارش و نگهداری تجهیزات پزشکی تولید کنندگان
وارد کنندگان
توزیع کنندگان
مراکز درمانی
دانشگاه ها
دستورالعمل
کاربری اتوکلاو بیمارستانی مراکز درمانی دستورالعمل
کاربری اکسیژن ساز بیمارستانی کلیه مخاطبین دستورالعمل
کاربری الکتروسرجری کلیه مخاطبین دستورالعمل
دستورالعمل کاربری ونتیلاتور دستورالعمل
الزامات اجباری جهت آزمون های کنترل کیفی تجهیزات پزشکی- اطلاعیه شماره 11 تولید کنندگان
وارد کنندگان
الزامات
روال درخواست جلسه مشترک اداره کل با اتباع بیگانه توسط شرکت های متقاضی تولید کنندگان
وارد کنندگان
فرآيند و روال
تعهد نامه مسئول فنی تولیدکنندگان و واردکنندگان تولید کنندگان
وارد کنندگان
فرم و چک لیست
مصوبات عمومی کمیته فنی مهر 1394 لغایت آبان 1396 کلیه مخاطبین مصوبات کمیته فنی
مصوبات عمومی کمیته فنی تجهیزات پزشکی 1396/10/20 کلیه مخاطبین مصوبات کمیته فنی 2135 01
تفاهم نامه همکاری آزمایشگاه همکار با اداره کل تجهیزات پزشکی آزمایشگاه های همکار تفاهم نامه
چک لیست ارزیابی آزمایشگاه های همکار و مجاز کنترل تجهیزات پزشکی آزمایشگاه های همکار فرم و چک لیست
فرم درخواست نام کاربری و کلمه عبور سامانه تیکت گذاری کلیه مخاطبین فرم و چک لیست
نمونه فرم CRF1 کلیه مخاطبین فرم و چک لیست
نمونه نامه نمایندگی وارد کنندگان فرم و چک لیست
دستورالعمل ثبت و صدور پروانه محصول صادراتی وصرفاً صادراتی تولید کنندگان
صادرکنندگان
دستورالعمل
تعهدنامه برند اصلی وارد کنندگان فرم و چک لیست
تعهدنامه برند اختصاصی وارد کنندگان فرم و چک لیست
فرم تعیین سهم صادرات و میزان فروش صادرکنندگان فرم و چک لیست
Decleration of Conformity تولید کنندگان
وارد کنندگان
فرم و چک لیست
تعهدنامه ارائه ISO 13485 - کلاس خطر A تولید کنندگان فرم و چک لیست
نامه تایید ارزیابی بالینی مراکز درمانی
تولید کنندگان
وارد کنندگان
فرم و چک لیست
نمونه فرم CRF2 کلیه مخاطبین فرم و چک لیست
تفاهم نامه همکاری فیمابین اداره کل تجهیزات پزشکی و دانشگاه صنعتی امیرکبیر کلیه مخاطبین تفاهم نامه
تفاهم نامه فیمابین اداره کل تجهیزات پزشکی و سازمان ملی استاندارد کلیه مخاطبین تفاهم نامه
تفاهم نامه فیمابین اداره کل تجهیزات پزشکی و صندوق تجهیزات پزشکی کلیه مخاطبین تفاهم نامه
دستورالعمل گزارش مشکلات کیفی، حوادث ناگوار و فراخوان تجهیزات پزشکی کلیه مخاطبین دستورالعمل
دستورالعمل رتبه بندی مسئولین فنی تجهیزات پزشکی کلیه مخاطبین دستورالعمل
دستورالعمل صدور مجوز ثالث خدمات پس از فروش کلیه مخاطبین دستورالعمل
دستورالعمل تجهیزات پزشکی خانگی کلیه مخاطبین دستورالعمل
دستورالعمل الزامات عمومی ‌فاکتور و پیش فاکتور تجهیزات پزشکی کلیه مخاطبین دستورالعمل
دستورالعمل کمیته تشخیص مصادیق تجهیزات پزشکی کلیه مخاطبین دستورالعمل
دستورالعمل تأیید فعالیت ارگان مطلع و نماینده وی در ایران کلیه مخاطبین دستورالعمل
دستورالعمل بررسی صلاحیت موسسه‌های صدور گواهی‌نامه سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی در ایران کلیه مخاطبین دستورالعمل
تفاهم‌نامه همکاری با نماینده ارگان‌ مطلع کلیه مخاطبین تفاهم نامه
دستورالعمل اخذ مجوز انجام ارزیابی بالینی کلیه مخاطبین دستورالعمل
فرم ارزیابی موسسه صدور گواهی نامه و نماینده وی کلیه مخاطبین فرم و چک لیست
فرم اعلام برنامه ممیزی ماهانه موسسه صدور گواهی نامه مدیریت کیفیت کلیه مخاطبین فرم و چک لیست
فرم درخواست فعالیت ارگان مطلع و نماینده وی در ایران کلیه مخاطبین فرم و چک لیست
فرم مدارک مورد نیاز بررسی صلاحیت موسسه صدور گواهی نامه سیستم مدیریت کیفیت کلیه مخاطبین فرم و چک لیست
دستورالعمل نحوه نظارت بر ازمایشگاه های همکار در زمینه تست تجهیزات و ملزومات پزشکی آزمایشگاه های همکار دستورالعمل
اطلاعات صادرات 8 ماهه 1397 تولید کنندگان
صادرکنندگان
فرم و چک لیست
فرم تعهدنامه اصلاح کم اظهاری ارزی تولید کنندگان
وارد کنندگان
فرم و چک لیست
چک لیست مستندات فنی (Technical File) تولید کنندگان فرم و چک لیست
تفاهم نامه مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اداره تجهیزات پزشکی کلیه مخاطبین تفاهم نامه
تفاهم نامه فی مابین اداره کل تجهیزات پزشکی و انجمن تولید کنندگان تجهیزات پزشکی ، دندانپزشکی و آزمایشگاهی کلیه مخاطبین تفاهم نامه
آیین نامه تجهیزات پزشکی کلیه مخاطبین آیین نامه
فرم طرح پیشنهاد ارزیابی بالینی کلیه مخاطبین فرم و چک لیست
دستورالعمل توزیع و عرضه تجهیزات پزشکی عرضه کنندگان
توزیع کنندگان
دستورالعمل
راهنمای ضوابط طبقه‌بندی تجهیزات پزشکی بر اساس کلاس خطر کلیه مخاطبین دستورالعمل
دستورالعمل برگزاری نمایشگاه‌ تجهیزات پزشکی کلیه مخاطبین دستورالعمل
دستورالعمل اخذ مصوبه کمیته اخلاق در ارزیابی بالینی وسایل پزشکی کلیه مخاطبین دستورالعمل
الزامات کیفی و فنی ثبت یونیت دندانپزشکی تولید داخل کلیه مخاطبین الزامات
دستورالعمل صادرات تجهیزات پزشکی کلیه مخاطبین دستورالعمل
تفاهم‌نامه همکاری با نماینده تایید اعتبار آزمایشگاه های همکار تفاهم نامه
دستورالعمل مسئولین فنی تجهیزات پزشکی-ویژه موسسات پزشکی کلیه مخاطبین دستورالعمل
دستورالعمل ثبت تجهیزات پزشکی تولید داخل دارای گواهی CE دستورالعمل
دستورالعمل مسئولین فنی تجهیزات پزشکی کلیه مخاطبین دستورالعمل
فرم درخواست ایجاد شاخه در درختواره تجهیزات پزشکی کلیه مخاطبین فرم و چک لیست
دستورالعمل بررسی صلاحیت شرکت های فعال در حوزه صحه گذاری اتاق تمیز تولید کنندگان دستورالعمل
روال انتخاب کالای پزشکی براساس درختواره تجهیزات پزشکی کلیه مخاطبین دستورالعمل
تعهدنامه ارائه گواهی ISO 13485 (کلاس خطر B , C, D) تولید کنندگان فرم و چک لیست
دستورالعمل خدمات پس از فروش دستگاه های همودیالیز و تصفیه آب دیالیز کلیه مخاطبین دستورالعمل
راهنمای سامانه بازنگری قیمت کلیه مخاطبین راهنما
راهنمای سامانه ثبت وسیله پزشکی وارداتی کلیه مخاطبین راهنما
راهنمای سامانه فیلم آموزشی برچسب اصالت کلیه مخاطبین راهنما http://imed.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=2778&Language=1
راهنمای سامانه پاسخگویی تیکت کلیه مخاطبین راهنما
راهنمای سامانه ثبت وسیله پزشکی وارداتی (نمونه) کلیه مخاطبین راهنما
راهنمای سامانه توزیع کالاهای مشمول دریافت ارز رسمی کلیه مخاطبین راهنما
راهنمای سامانه تولید تجهیزات پزشکی کلیه مخاطبین راهنما
راهنمای سامانه ثبت فوریتی به موازت واردات کلیه مخاطبین راهنما
راهنمای سامانه توزیع کالای مشمول دریافت ارز رسمی دسترسی مراکز درمانی و موسسات پزشکی کلیه مخاطبین راهنما
راهنمای سامان اعلام مشکلات ثبت سفارش بانک و گمرکی کلیه مخاطبین راهنما
فرم ثبت اطلاعات شرکت های خدمات مدیریت صادرات صادرکنندگان فرم و چک لیست
الزامات و مشخصات فنی صافی همودیالیز تولید کنندگان
وارد کنندگان
مراکز درمانی
الزامات
دستورالعمل ثبت تجهیزات پزشکی وارد کنندگان دستورالعمل
راهنمای سامانه اصناف و توزیع کنندگان-سامانه قدیم کلیه مخاطبین راهنما
فیلم آموزشی سامانه توزیع کنندگان و اصناف کلیه مخاطبین آیین نامه
راهنمای کاربری سامانه ثبت اصناف و توزیع کنندگان کلیه مخاطبین راهنما
راهنمای کاربری توزیع کنندگانو اصناف – بخش نمایندگی های توزیع کالا کلیه مخاطبین راهنما
راهنمای کاربری شرکتهای تامین کننده – بخش نمایندگی های توزیع کلیه مخاطبین راهنما
تعهدنامه ترخیص با حداقل اسناد وارد کنندگان فرم و چک لیست
تعهدنامه ثبت قطعات یدکی وارد کنندگان فرم و چک لیست
فرم درخواست ترخیص با حداقل اسناد وارد کنندگان فرم و چک لیست
فرم درخواست تمدید اعتبار وارد کنندگان فرم و چک لیست
فرم درخواست تمدید با حداقل اسناد وارد کنندگان فرم و چک لیست
فرم درخواست سیاست ورود وارد کنندگان فرم و چک لیست
تعهد نامه برچسب اصالت کالا50% کلیه مخاطبین فرم و چک لیست
تعهد نامه برچسب اصالت کالا 100% کلیه مخاطبین فرم و چک لیست
تعهد نامه برچسب گذاری سری ساختها کلیه مخاطبین ساير
فرم ویرایش ایمیل سامانه های تجهیزات پزشکی کلیه مخاطبین فرم و چک لیست
ضوابط اختصاصی اقلام دارویی تجهیزات و ملزومات پزشکی موضوع ماده ۲ کلیه مخاطبین دستورالعمل
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کلیه مخاطبین دستورالعمل
الزامات فنی تولید انواع ماسک سه‌لایه جراحی تولید کنندگان
آزمایشگاه های همکار
مراکز درمانی
دانشگاه ها
الزامات
دستورالعمل بازیابی و تعمیر اساسی تجهیزات پزشکی در مؤسسات پزشکی کلیه مخاطبین دستورالعمل
دستورالعمل حمایت از تولید تجهیزات پزشکی تولید کنندگان
آزمایشگاه های همکار
مراکز درمانی
دانشگاه ها
دستورالعمل
ضابطه حمایت از محصولات شرکتهای دانش‌بنیان و هسته‌های فناور تولید کنندگان
آزمایشگاه های همکار
دانشگاه ها
دستورالعمل
دستورالعمل صدور و تمدید پروانه ساخت تجهیزات و ملزومات پزشکی تولید کنندگان دستورالعمل
روال ثبت اطلاعات توزیع شرکت های تولید کننده تولید کنندگان فرآيند و روال
فرم خود اظهاری آمار تولید شماره 1 تولید کنندگان فرم و چک لیست
فرم خود اظهاری آمار تولید شماره 2 تولید کنندگان فرم و چک لیست
دستورالعمل امحاء تجهیزات و ملزومات پزشکی تولید کنندگان
وارد کنندگان
مراکز درمانی
دانشگاه ها
توزیع کنندگان
دستورالعمل
الزامات فنی ثبت تجهیزات پزشکی وارداتی - نگارش 3 کلیه مخاطبین الزامات
دستورالعمل ضابطه تجهیزات تصویربرداری نصب شده در کشور تولید کنندگان
آزمایشگاه های همکار
مراکز درمانی
دانشگاه ها
دستورالعمل
فرم تعهدنامه موجودی کالای تولیدی با ارز دولتی تولید کنندگان فرم و چک لیست
فرم تعهدنامه موجودی کالای وارداتی با ارز دولتی وارد کنندگان فرم و چک لیست
تعهدنامه اصلاحیه دندانپزشکی وارد کنندگان تعهدات
فرم تعهد توزیع کننده توزیع کنندگان تعهدات
فرم تعهد مسئول فنی توزیع کنندگان توزیع کنندگان تعهدات
نظرسنجی
میزان سهولت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز در وب سایت IMED چگونه می باشد؟آمار بازدید
 بازديد امروز 12,455
 بازديد اين هفته 94,950
 بازديد اين ماه 296,292
 کل بازديدها 11,557,836
user icon
تعداد بازديد اين صفحه:                  778,487
پیوندها
آدرس

  تهران، خ انقلاب اسلامی، نبش خیابان خارک، پلاک29

 63420-66724309           66724386