تاريخ : سوم بهمن 1396
ساعت : 15:44
کد : 2639
صافی دیالیز مدل F60 سری ساخت 5120A21

با توجه به ضوابط گزارش حوادث ناگوار و فراخوان وسایل پزشکی، به اطلاع میرساند شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران (سها) ، اقدام به جمع آوری و فراخوان صافی دیالیز مدل F60 با سری ساخت 5120A21 تولیدی آن شرکت نموده است ، لذا کلیه مراکز درمانی درصورت وجود کالاهای فوق الذکر می بایست نسبت به تعیین تکلیف، جمع آوری و اطلاع به شرکت تولیدکننده (شماره تماس شرکت :19-92108615-026( اقدام نمایند. بدیهی است این فراخوان صرفاً درخصوص کالای فوق الذکر بوده و شامل سایر کالاهای دارای پروانه ساخت شرکت نمی گردد .