تاريخ : بيست و پنجم تير 1397
ساعت : 15:12
کد : 3037
روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت خبر داد:
مصوبات اولین جلسه کمیته تخصیص ارز تجهیزات پزشکی
اولین جلسه کمیته تخصیص ارز تجهیزات پزشکی روز دوشنبه تاریخ 97/04/25 با حضور اعضاء تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت،  اولین جلسه کمیته تخصیص ارز تجهیزات پزشکی روز دوشنبه تاریخ 97/04/25 با حضور اعضاء تشکیل شد و موارد به شرح ذیل مصوب گردید.

مشاهده مصوبات اولین جلسه کمیته تخصیص ارز تجهیزات پزشکی