تاريخ : بيست و ششم تير 1397
ساعت : 12:57
کد : 3041
روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت منتشر کرد:
مصوبات دومین جلسه کمیته تخصیص ارز تجهیزات پزشکی
دومین جلسه کمیته تخصیص ارز تجهیزات پزشکی روز سه شنبه تاریخ 97/04/26 با حضور اعضاء تشکیل و مصوبات آن منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، دومین جلسه کمیته تخصیص ارز تجهیزات پزشکی روز سه شنبه تاریخ 97/04/26 با حضور اعضاء تشکیل شد و موارد به شرح ذیل مصوب گردید.

مشاهده مصوبات دومین جلسه کمیته تخصیص ارز تجهیزات پزشکی