تاريخ : سی و يکم تير 1397
ساعت : 18:10
کد : 3056
روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت منتشر کرد:
مصوبات سومین جلسه کمیته تخصیص ارز تجهیزات پزشکی
سومین جلسه کمیته تخصیص ارز تجهیزات پزشکی در روز شنبه 97/04/30 و یکشنبه 97/04/31 با حضور اعضا تشکیل و مصوبات آن منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، سومین جلسه کمیته تخصیص ارز تجهیزات پزشکی در روز شنبه 97/04/30 و یکشنبه 97/04/31 با حضور اعضا تشکیل و موارد به شرح ذیل مصوب گردید.

مشاهده مصوبات سومین جلسه کمیته تخصیص ارز تجهیزات پزشکی