تاريخ : نوزدهم آبان 1397
ساعت : 12:34
کد : 3451
گروه نظارت بر امور گمرکی و بانکی تجهیزات پزشکی منتشر کرد:
قطعات یدکی مشمول دریافت ارز به نرخ رسمی ...
قطعات یدکی عمده و پرهزینه که در فهرست قطعات یدکی اولویت یک قرار دارند مشمول دریافت نرخ ارز با ارز رسمی هستند که هرکدام بطور جداگانه باید IRC داشته باشند و سایر قطعات مشمول تخصیص ارز از طریق سامانه نیما خواهند بود.