تاريخ : سيزدهم خرداد 1398
ساعت : 19:00
کد : 4038
اطلاعیه فوری در راستای تخصیص ارز جهت ثبت سفارش/خدمت بدهی های ارزی سال 96 (خرید نسیه) :
لزوم ثبت خدمت خرید نسیه 96 براساس آخرین فیش های ارزی صادره توسط بانک های عامل و ارسال آن به اداره کل تجهیزات پزشکی حداکثر تا تاریخ 1398/03/20
اطلاعیه فوری در راستای تخصیص ارز جهت ثبت سفارش/خدمت بدهی های ارزی سال 96 (خرید نسیه) منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، اطلاعیه فوری لزوم ثبت خدمت خرید نسیه 96 براساس آخرین فیش های ارزی صادره توسط بانک های عامل و ارسال آن به اداره کل تجهیزات پزشکی حداکثر تا تاریخ 1398/03/20 به شرح ذیل منتشر گردید.

اطلاعیه فوری:

مدیر عامل محترم / مسئول فنی محترم کلیه شرکتهای تولید کننده و وارد کننده تجهیزات پزشکی

احتراماً؛ باتوجه به مشاهده تغییر شماره ثبت خدمت پس از اصلاح فیش بانکی (گواهی ثبت آماری) به ارزهای در دسترس، در راستای تخصیص ارز جهت ثبت سفارش/خدمت بدهی¬های ارزی سال 96 (خرید نسیه) موضوع بخشنامه های شماره 97/110001 مورخ 97/04/06 و تمدیدیه شماره 98/63259 مورخ 98/02/29، ضروری است ثبت سفارش/خدمت¬های مذکور در قالب خدمت جدید ثبت و اطلاعات مربوطه حداکثر تا تاریخ 1398/03/20 مطابق با جدول ذیل و در قالب فایل اکسل به صورت نامه مکتوب و لوح فشرده به دبیرخانه اداره کل تجهیزات پزشکی ارسال گردد.

شایان ذکر است صرفاً درخواست هایی که پیرو اطلاعیه های قبلی تمامی مدارک و مستندات اعلام شده را ارائه و در سامانه بدون انتقال ارز Imed.ir بارگذاری نموده اند، بررسی و اقدام خواهند شد.

این اطلاعیه طی نامه شماره 664/19604 مورخ 98/03/13 به صندوق پیام کارتابل الکترونیکی شرکتها در پورتال imed.ir ارسال شده است.

 
مطابق سابقه ثبت سفارش (که در سامانه و مکاتبات قبلی به این اداره کل اعلام شده است) مطابق آخرین فیش ارزی
ردیف نام شرکت شناسه ملی شرکت شماره
ثبت سفارش
شماره
ثبت خدمت
شماره
ثبت خدمت جدید
جمع مبلغ
ثبت خدمت1
واحد ارز2

1

سلامت محور

10111111

O1

S1

Snew1

100/000

یوان چین

2

سلامت محور

10111111

O2

S2

Snew1

100/000

یوان چین

3

سلامت محور

10111111

O3

S2

Snew3

150/000

یوان چین

  1. در صورت تجمیع چند ثبت خدمت در یک ثبت خدمت جدید در سامانه می بایست ثبت خدمت جدید (براساس آخرین فیش­های ارزی) در مقابل کلیه ثبت خدمت های تجمیع شده و همچنین در مقابل ثبت سفارشات مربوطه به همراه کل مبلغ ذکر گردد.ضمناً کلیه مسئولیت ناشی از تأخیر در ارسال اطلاعات و همچنین انتخاب نوع ارز فیش بانکی برعهده شرکت می باشد.

  2.   بدیهی است تخصیص ارز از ارزهای در دسترس نظیر یوان چین اقدام پذیر می باشد.