تاريخ : سيزدهم خرداد 1398
ساعت : 19:33
کد : 4040
مسئول دفتر حوزه دفتر مدیریت اداره کل تجهیزات پزشکی خبر داد:
راه اندازی صندوق الکترونیکی دریافت شکایات و پیشنهادات عمومی در بخش پاسخگویی الکترونیکی(تیکت) پورتال imed
سیدحسینی از راه اندازی صندوق الکترونیکی دریافت شکایات و پیشنهادات عمومی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، سیدعلی سیدحسینی مسئول دفتر حوزه دفتر مدیریت اداره کل تجهیزات پزشکی گفت: در راستای پاسخگویی و ارتباط مستقیم مدیرکل تجهیزات پزشکی با متقاضیان، صندوق الکترونیکی دریافت شکایات و پیشنهادات عمومی در بخش پاسخگویی الکترونیکی(تیکت) در پورتال imed راه اندازی شد.

وی افزود: شرکتها می توانند موارد خود را در قالب یادداشت الکترونیکی(تیکت) به صندوق الکترونیکی دریافت شکایات و پیشنهادات عمومی ارسال و پاسخ خود را دریافت نمایند.

لازم به ذکر است شکایات واصله حداکثر ظرف مدت 2 هفته کاری رسیدگی شده و پاسخ ارسال خواهد شد.