تاريخ : سيزدهم مهر 1398
ساعت : 12:27
کد : 4272
رئیس اداره صادرات اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی اعلام کرد؛
درخواست ارائه گزارش وضعیت ثبت شرکتها و محصولات تولیدی آنها در کشورهای هدف صادراتی در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی توسط صادرکنندگان به منظور تکمیل بانک اطلاعاتی
مهندس مهدوی خواستار ارائه گزارش وضعیت ثبت شرکتها و محصولات تولیدی در کشورهای هدف صادراتی از سوی صادرکنندگان شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، مهندس سید آصف مهدوی رئیس اداره صادرات تجهیزات پزشکی گفت: پیرو برنامه ریزی های قبلی انجام شده در اداره کل تجهیزات پزشکی در خصوص تکمیل بانک اطلاعاتی صادرات و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، از شرکت های صادرکننده تجهیزات پزشکی درخواست می گردد وضعیت ثبت شرکتها و محصولات تولیدی در کشورهای هدف صادراتی را مطابق فرم پیوست حداکثر تا پایان مهر ماه 1398 به آدرس اینترنتی Export@imed.ir ارسال نمایند.