تاريخ : بيست و پنجم بهمن 1398
ساعت : 16:25
کد : 4450
از سوی هیات دولت ابلاغ شد:
آیین نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
آیین نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از سو یدولت ابلاغ شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، آیین نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از سوی هیات دولت ابلاغ شد.

مشاهده و دریافت آیین نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور