تاريخ : ششم مرداد 1399
ساعت : 10:39
کد : 4696
مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی ابلاغ کرد:
تفویض خدمات ثبت نمایندگی کمپانی ها و ارزیابی خدمات پس از فروش شرکت های تجهیزات پزشکی به دانشگاه علوم پزشکی ایران / امکان انتخاب متقاضی جهت دریافت خدمت از دانشگاه علوم پزشکی ایران و یا انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور
تفویض خدمات ثبت نمایندگی کمپانی ها و ارزیابی خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی به دانشگاه علوم پزشکی ایران توسط مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی ابلاغ شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، مهندس سیدحسین صفوی مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی گفت: با توجه به افزایش حجم پرونده های ثبت نمایندگی کمپانی ها در مقطع کنونی بیماری کرونا و لزوم ارزیابی خدمات پس از فروش شرکت های نمایندگی و با هدف تسهیل بیشتر امور شرکتها، به اطلاع می رساند شرکتها مجاز می باشند برای دریافت خدمات مذکور به انتخاب خود از طریق دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز درخواستهای خود را ثبت و پیگیری نمایند.