تاريخ : بيست و هفتم دی 1400
ساعت : 09:24
کد : 4976
در نامه ای از سوی رییس سازمان غذا و دارو به مدیرکل دفتر واردات وزارت امور اقتصاد و دارایی گمرک ایران مطرح شد:
معافیت تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده
در نامه ای از سوی دکتر بهرام دارایی، رئیس سازمان غذا  ودارو به مدیرکل دفتر واردات وزارت امور اقتصاد و دارایی گمرک ایران موضوع معافیت تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مطرح شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی، در نامه شماره 655/59812 مورخ 1400/10/26 از سوی دکتر بهرام دارایی  رییس سازمان غذا و دارو خطاب به مدیرکل دفتر واردات وزارت امور اقتصاد و دارایی گمرک ایران آمده است با توجه به مفاد بخشنامه های 532894/00/77 مورخ 22/01/1400 و 1338256/1400 مورخ 1400/10/04 گمرک محترم، و با توجه به گزارشات اخیر در خصوص توقف کالاهای تجهیزات پزشکی در گمرکات که موجب تاخیر و توقف در خدمات سلامت کشور و سردرگمی تامین کنندگان گردیده است، نامه 9627/200/ص مورخ 1400/09/06 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی که مربوط به عدم معافیت کالاهای وارداتی موضوع جزء های (1)، (3) و (5) بند الف این ماده است.

همچنین با توجه به اینکه تجهیزات و ملزومات پزشکی موضوع جزء 15، و همچنان مشمول معافیت می باشد، دستور فرمایید جهت جلوگیری از توقف و رسوب کالا در گمرکات و لزوم تامین به موقع اقلام مورد نیاز مراکز درمانی، و به جهت اهمیت و فوریت و همچنین معافیت از پرداخت ارزش افزوده تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی، مطابق رویه و کما فی السابق، به گمرکات اجرایی ابلاغ گردد.

مشاهده و دریافت تصویر نامه