تاريخ : بيستم ارديبهشت 1401
ساعت : 11:46
کد : 5049
مدیرکل تجهیزات پزشکی اعلام کرد:
تمدید مهلت بازمهندسی سیاست دهی پروتز زانو و پروتز لگن و اعلام نحوه ارایه پیشنهاد بازمهندسی های شماره IR401-11 و IR401-12 / تمدید مهلت ارسال مدارک و مستندات تا تاریخ 28 اردیبهشت 1401
به گزارش اداره کل تجهیزات پزشکی، مهندس روح اله مزینانی مدیرکل تجهیزات پزشکی اعلام کرد: باتوجه به درخواست شرکت های نمایندگی مبنی بر افزایش مهلت زمان بازمهندسی سیاست دهی پروتز زانو و پروتز لگن در سال ۱۴۰۱ جهت اخذ قیمت های مناسب تر از کمپانی های سازنده و ذینفع ، پیرو اخبار سایت imed.ir به شماره های 5043 و 5044 مورخ 15/02/1401 بدینوسیله تمدید مهلت بازمهندسی های فوق به شرح ذیل اعلام میگردد:

مطابق مصوبه کمیته باز مهندسی شماره Re64 مورخ 1401/02/20مهلت ارسال مدارک و مستندات تا تاریخ 28 اردیبهشت تمدید شد.

نحوه ارایه و ارسال پیشنهادات: متقاضی می بایست نسبت به تکمیل، مهر و امضا و ارسال پیشنهادات خود مطابق اسناد بازمهندسی و فرم های شماره ۱ و ۲ و ۳ پیوست خبر اعلام شده اقدام و در زمان ارائه پیشنهاد (صرفا روز چهارشنبه مورخ 28/02/1401) طی یک نامه کتبی با عنوان "پاسخ بازمهندسی شماره RI401-11 " و " پاسخ بازمهندسی شماره RI401-12" اسناد بازمهندسی حاضر را به همراه فرم های قیمت و مشخصات و موجودی و تعهدات تکمیل شده (پیوست 1 و 2 و 3) ممهور به مهر و امضای معتبر صاحبان امضاء و فرم 3 و اسناد بازمهندسی بصورت تصویر رنگی (فایل JPEG یا pdf ) و همچنین با فرمت الکترونیکی (فرم 1 و 2 بصورت اکسل) را از طریق اتوماسیون اداری خطاب به مدیرکل تجهیزات پزشکی مکاتبه و پیشنهاد ارائه نماید و همزمان فایل های اکسل فرمهای 1 و 2 را تکمیل و نیز به آدرس ایمیل ImedTender@imed.ir در زمان ارائه پیشنهاد (صرفا روز چهارشنبه مورخ 1401/02/28) ارسال نمایند.