تاريخ : اول تير 1401
ساعت : 01:01
کد : 5106
مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو اعلام کرد:
فراخوان عمومی تامین استنت دارویی پیرو بازمهندسی شماره IR-401-13 جهت تعدیل بازار، بخشی از سیاست تعدادی و ارزی سال 1401 / به پیشنهاد دهندگان بدون درنظرگرفتن نمایندگی انحصاری/ مهلت ارسال مدارک تا تاریخ 1401/04/07
فراخوان عمومی تامین استنت دارویی پیرو بازمهندسی شماره IR-401-13 جهت تعدیل بازار، بخشی از سیاست تعدادی و ارزی سال 1401 منتشر شد.
مهندس روح اله مزینانی مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو اعلام کرد؛ فراخوان عمومی تامین استنت دارویی پیرو بازمهندسی شماره IR-401-13 جهت تعدیل بازار، بخشی از سیاست تعدادی و ارزی سال 1401 به شرح ذیل منتشر و به پیشنهاد دهندگان بدون درنظرگرفتن نمایندگی انحصاری، داده خواهد شد.

فراخوان:
پیرو باز مهندسی  شماره IR-401-13 و با توجه به ضرورت تامین استنت دارویی مورد نیاز بیماران، بدین وسیله از کلیه شرکت های فعال در حوزه تجهیزات پزشکی دعوت می گردد نسبت به اعلام قیمت، بازه زمانی قابل تحویل و تکمیل فرم مشخصات تجهیزات و ملزومات پزشکی مطابق پیوست یک، "منحصرا در قالب فایل Excel در لوح فشرده (CD)" و ارائه آن به همراه مدارک درخواست شده ذیل در نسخه کاغذی ممهور به مهر و امضای معتبر شرکت در پاکت در بسته توسط نماینده شرکت و بهمراه نامه شرکت به دبیرخانه محرمانه حراست اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1401/04/07 (نا راس ساعت 13:30) اقدام نمایند.

لازم به ذکر است دریافت پاکت بعد از پایان ساعت اداری مقدور نبوده و به درخواست هایی با مدارک مخدوش ارائه شده و یا در فرمت تعیین شده در فایل اکسل ارسال نگردد نیز ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مدارک لازم:
1- ارائه فایل جدول مشخصات تجهیزات و ملزومات پزشکی منحصرا در فرمت EXCEL در لوح فشرده(CD) و همچنین بصورت کاغذی و ممهور به مهر و امضای معتبر شرکت.
2- ارائه فرم تعهد پیوست در سربرگ شرکت و بارگزاری در سامانه تعهدات پرتال IMED.IR

نکات :
1- ارائه پیشنهاد قیمت ارزی مناسب در اولویت می باشد.

2-حداکثر قیمت ارزی قابل ارائه توسط متقاضیان برای کمپانی/مدل هر کالا می بایست مطابق چدول ذیل باشد(واحد ارزی یورو می باشد).
 
ردیف نام کمپانی خارجی مدل قیمت در تعداد 3000 عدد قیمت در تعداد 7000 عدد قیمت در تعداد 10000 عدد
1 Medtronic Onyx 195 185 175
2 Terumo Ultimaster 195 185 175
3 Abbott Xience 195 185 175
4 Abbott Alpine 195 185 175
5 Boston Promus Elite 195 185 175
6 Biotronik Orsiro 195 185 175
7 Biosensor Biofreedom 145 135 125
8 CID Cre8 145 135 125
9 Biiosensors Biomatrix
145 135 125
10 B Braun Coreflex
145 135 125
11 Medtronic Integrity 105 100 90
12 OrbusNeich Combo plus 105 100 90
13 ivascular Angiolet 105 100 90
14 Microport liberty 100 90 80
15 meril evermine 100 90 80
16 Sahajanand Supra flex
85 75 65
17 Microport Firehawk 85 75 65
18 Meril Biomime 85 75 65

3- شرکت‌هایی که در فراخوان تامین کالا بصورت فوریتی پذیرفته می شوند می بایست، ظرف مدت ۲ روز کاری پس از اعلام، مراحل لازم به منظور ثبت فوریتی کالا را طی نموده و نسبت به واردات ظرف مدت دو ماه اقدام نمایند.

4- از آنجا که ارائه پیشنهاد قیمتی و ثبت درخواست به منزله ایجاد تعهد برای شرکت پذیرفته شده جهت تامین کالای فوریتی می باشد لازم است ضمن لحاظ دقت و ملاحظات لازم در خصوص تکمیل اطلاعات مورد نظر فرم تعهدنامه پیوست را تکمیل و بهمراه مدارک ارائه نمایند.

5- شرکت های منتخب در فراخوان ضمن تکمیل فرم تعهدنامه (پیوست2) می بایست :
الف) نسبت به انجام ثبت سفارش و انجام فرآیند های لازم به منظور صدور مجوز لازم تولید، واردات و ترخیص کالای منتخب در فراخوان اقدام و در صورت وجود هر نوع مشکل در هر کدام از مراحل کاری، مراتب را در اسرع وقت به اداره کل تجهیزات پزشکی اعلام نمایند.همچنین در صورت عدم ترخیص کالا ظرف مدت مشخص شده، تمدید کد IRC فوریتی صرفا با تشخیص این اداره کل بوده و هیچ گونه حقی برای شرکت ایجاد نمی کند.
ب)شرکت های منتخب در فراخوان می بایست پس از تولید و یا ترخیص کلیه اقلام با نظارت وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی کالا را توزیع نمایند.

6- در صورت کوتاهی شرکت های پذیرفته شده در فراخوان در پیگیری تامین به موقع، سهمیه داده شده لغو و به متقاضیان دیگر ارائه خواهد شد و همچنین از شرکت آنها در فراخوان های بعدی ممانعت بعمل خواهد آمد.

7- ارز تخصیصی، مشابه ارز ترجیحی سال 1400خواهد بود.

8- اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی در رد یا پذیرش پیشنهادات مختار بوده و شرکت در فراخوان حقی را برای شرکت ایجاد نخواهد کرد.

9- در صورت هرگونه ابهام و سوال با شماره 63420 – 021 داخلی 424تماس حاصل فرمایید.