تاريخ : بيست و نهم خرداد 1401
ساعت : 12:46
کد : 5108
مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو اعلام کرد:
تمدید مهلت ارسال مدارک و مستندات باز مهندسی سیاست دهی ارزی هلیوم مایع با گرید پزشکی به شماره IR401-22 تا تاریخ 1401/04/01
مهلت ارسال مدارک و مستندات باز مهندسی سیاست دهی ارزی هلیوم مایع با گرید پزشکی (مصارف MRI و NMR) به شماره IR401-22 تا تاریخ 1401/04/01 تمدید شد.
مهندس روح اله مزینانی مدیرکل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو اعلام کرد باتوجه به درخواست شرکت های نمایندگی مبنی بر افزایش مهلت زمان بازمهندسی سیاست دهی ارزی هلیوم مایع با گرید پزشکی (مصارف MRI و NMR) در سال ۱۴۰۱ جهت اخذ قیمت های مناسب تر از کمپانی های سازنده و ذینفع ، پیرو اخبار سایت imed.ir به شماره 5087 مورخ 1401/03/18 بدینوسیله مهلت ارسال مدارک و مستندات تا تاریخ 1401/04/01 تمدید شد.

متقاضی می بایست نسبت به تکمیل، مهر و امضا و ارسال پیشنهادات خود مطابق اسناد بازمهندسی و فرم های شماره ۱ و ۲ و ۳ پیوست خبر اعلام شده اقدام و در زمان ارائه پیشنهاد (صرفا روز چهارشنبه مورخ 1401/04/01 ) طی یک نامه کتبی با عنوان "پاسخ بازمهندسی به شماره " IR401-22 " اسناد بازمهندسی حاضر را به همراه فرم های قیمت و مشخصات و موجودی و تعهدات تکمیل شده (پیوست 1 و 2 و3 ) ممهور به مهر و امضای معتبر صاحبان امضاء و فرم 3 و اسناد بازمهندسی بصورت تصویر رنگی (فایل JPEG یا (pdf و همچنین با فرمت الکترونیکی (فرم 1 و 2 بصورت اکسل) را از طریق اتوماسیون اداری خطاب به مدیرکل تجهیزات پزشکی مکاتبه و پیشنهاد ارائه نماید و همزمان فایل های اکسل فرمهای 1 و 2 را تکمیل و نیز به آدرس ایمیل ImedTender@imed.ir در زمان ارائه پیشنهاد (صرفا روز جهارشنبه مورخ 1401/04/01) ارسال نمایند.

شایان ذکر است شرکت های فاقد اتوماسیون باید پیشنهادات را مطابق فوق آماده و با یکی از روش های مراجعه حضوری به دبیرخانه اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی و یا ایمیل نامه و مدارک به آدرس دبیرخانه اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، نامه و فایل های الکترونیکی فوف الذکر را در اتوماسیون (دبیرخانه اداره کل) ثبت نمایند.