جمعه 24 مرداد 1399
شرکت های ثالث صلاحیت دار
جهت مشاهده و دریافت آدرس و شماره تماس شرکت های ثالث صلاحیت دار اینجا را کلیک کنید.
جهت مشاهده و دریافت امتیاز خدمات پس از فروش شرکت‌ها اینجا را کلیک کنید.
جهت مشاهده و دریافت تعرفه خدمات پس از فروش اینجا را کلیک کنید.
نام شرکتنام کمپانینام دستگاهمدل دستگاه/محل نصب دستگاه شماره مجوز تاریخ صدورتاریخ اعتبار
لوتوس طب پارسیانOlympusآندوسکوپی 664/11545198/12/1799/12/17
نقش طاووس صباOlympusآندوسکوپی 664/4549398/03/1199/03/11
نقش طاووس صباSky Tronچراغ سیالتیک 664/2382897/09/0399/03/031
نقش طاووس صباDr.Machچراغ سیالتیک 664/2382897/09/0399/03/031
نقش طاووس صباHanauluxچراغ سیالتیک 664/2382897/09/0399/03/031
نقش طاووس صباBerchtoldچراغ سیالتیک 664/2382897/09/0399/03/031
نقش طاووس صباD.D.Kچراغ سیالتیک 664/2382897/09/0399/03/031
نقش طاووس صباDragerچراغ سیالتیک 664/2382897/09/0399/03/031
نقش طاووس صباMartinچراغ سیالتیک 664/2382897/09/0399/03/031
پیشگامان ویستا طبPentaxآندوسکوپی منقضی منقضی منقضی
شفا شمس ایرانیانFreseniusهمودیالیز و دستگاه RO دیالیز 664/3554297/12/0899/03/031
تابان طب پارسه Versamed-GEونتیلاتور 664/52598 98/06/1799/03/031
تابش پرتو نگارADAC/Philipsگاما کمراForte664/11188198/12/0699/12/06
تابش پرتو نگارADAC/Philipsگاما کمراVertex664/11188198/12/0699/12/06
تابش پرتو نگارADAC/Philipsگاما کمراGenesys664/11188198/12/0699/12/06
تابش پرتو نگارADAC/Philipsگاما کمراArgus664/11188198/12/0699/12/06
مهندسی خشنودفرApelonچراغ اتاق عمل 664/94695 98/10/1899/04/18
مهندسی خشنودفرHanaluxچراغ اتاق عمل 664/94695 98/10/1899/04/18
مهندسی خشنودفرMartinچراغ اتاق عمل 664/94695 98/10/1899/04/18
مهندسی خشنودفرBerchtoldچراغ اتاق عمل 664/94695 98/10/1899/04/18
مهندسی خشنودفرAmscoچراغ اتاق عمل 664/94695 98/10/1899/04/18
مهندسی خشنودفرDR Machچراغ اتاق عمل 664/94695 98/10/1899/04/18
مهندسی خشنودفرSkytronچراغ اتاق عمل 664/94695 98/10/1899/04/18
مهندسی خشنودفرMedlandتخت جراحی 664/94695 98/10/1899/04/18
مهندسی خشنودفرAmscoتخت جراحی 664/94695 98/10/1899/04/18
مهندسی خشنودفرEshmitzتخت جراحی 664/94695 98/10/1899/04/18
مهندسی خشنودفرMaquetتخت جراحی 664/94695 98/10/1899/04/18
مهندسی خشنودفرSewardتخت جراحی 664/94695 98/10/1899/04/18
مهندسی خشنودفرEschmanتخت جراحی 664/94695 98/10/1899/04/18
مهندسی خشنودفرSewardساکشن 664/94695 98/10/1899/04/18
مهندسی خشنودفرEschmanساکشن 664/94695 98/10/1899/04/18
مهندسی خشنودفرMedapساکشن 664/94695 98/10/1899/04/18
مهندسی خشنودفرKenzالکتروکاردیوگراف 664/94695 98/10/1899/04/18
مهندسی خشنودفرHPالکتروکاردیوگراف 664/94695 98/10/1899/04/18
مهندسی خشنودفرHPالکتروشوکCodmaster664/94695 98/10/1899/04/18
فناوران حیان مدselectraاتوآنالایزرهای بیوشیمی تعلیق مجوز تا 97/10/20 تعلیق مجوز تا 97/10/20
دیاموند تجهیز آزما Biotecnica InstrumentsاتوآنالایزرسریBTمنقضی منقضی منقضی
سپیدان سلامت امیدBerchtoldچراغ سیالتیک منقضی منقضی منقضی
سپیدان سلامت امیدHanauluxچراغ سیالتیک منقضی منقضی منقضی
سپیدان سلامت امیدMeriluxچراغ سیالتیک منقضی منقضی منقضی
سپیدان سلامت امیدCenturionچراغ سیالتیک منقضی منقضی منقضی
سپیدان سلامت امیدStrykerچراغ سیالتیک منقضی منقضی منقضی
سپیدان سلامت امیدSkytronچراغ سیالتیک منقضی منقضی منقضی
سپیدان سلامت امیدEstellaچراغ سیالتیک منقضی منقضی منقضی
مهندسی پزشکی زمر طب Hill-Romتخت بیمارستانی منقضی منقضی منقضی
بوژان نوین پارسه آرمانRoche Diagnosticبلادگاز AVL - Compact 3664/8981598/10/0399/10/03
بوژان نوین پارسه آرمانKoneالکترولیت آنالایزرMicrolyte664/8981598/10/0399/10/03
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsID150Lمنقضی منقضی منقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsED125Lمنقضی منقضی منقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsED150Lمنقضی منقضی منقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsHD150B10منقضی منقضی منقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsHD150B30منقضی منقضی منقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsUD150Lمنقضی منقضی منقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsXUD150Lمنقضی منقضی منقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsUD150B10منقضی منقضی منقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsUD150L30منقضی منقضی منقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsUD150L40منقضی منقضی منقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsUD150B30منقضی منقضی منقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsUD150B40منقضی منقضی منقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsUD150L30 E-Fمنقضی منقضی منقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsFlexavisionمنقضی منقضی منقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology/PortableMC100L30منقضی منقضی منقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology/PortableMC125L30منقضی منقضی منقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology/PortableMU125mمنقضی منقضی منقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology/PortableMUX10منقضی منقضی منقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology/PortableMUX100منقضی منقضی منقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology/PortableMObileArt Evolutionمنقضی منقضی منقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuC-ArmWHA10منقضی منقضی منقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuC-ArmWHA50منقضی منقضی منقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuC-ArmWHA200منقضی منقضی منقضی
احیا نوزاد قرن(انق)توسانفتوتراپی022664/8019798/09/1099/09/10
احیا نوزاد قرن(انق)توسانفتوتراپی023664/8019798/09/1099/09/10
احیا نوزاد قرن(انق)توسانفتوتراپی024664/8019798/09/1099/09/10
احیا نوزاد قرن(انق)توسانفتوتراپی025664/8019798/09/1099/09/10
احیا نوزاد قرن(انق)توسانفتوتراپی027664/8019798/09/1099/09/10
احیا نوزاد قرن(انق)حامی نوزاد پارسفتوتراپیH-212664/8019798/09/1099/09/10
احیا نوزاد قرن(انق)حامی نوزاد پارسفتوتراپیH-204664/8019798/09/1099/09/10
احیا نوزاد قرن(انق)Ningbo David Medical DeviceفتوتراپیXHZ-90664/8019798/09/1099/09/10
احیا نوزاد قرن(انق)توسانانکوباتور111664/8019798/09/1099/09/10
احیا نوزاد قرن(انق)توسانانکوباتور110A664/8019798/09/1099/09/10
احیا نوزاد قرن(انق)توسانانکوباتور110664/8019798/09/1099/09/10
احیا نوزاد قرن(انق)توسانانکوباتور10664/8019798/09/1099/09/10
احیا نوزاد قرن(انق)Ningbo David Medical DeviceانکوباتورYP-910664/8019798/09/1099/09/10
احیا نوزاد قرن(انق)Ningbo David Medical DeviceانکوباتورYP-90664/8019798/09/1099/09/10
احیا نوزاد قرن(انق)Ningbo David Medical DeviceانکوباتورYP-930664/8019798/09/1099/09/10
احیا نوزاد قرن(انق)Ningbo David Medical DeviceانکوباتورYP-970664/8019798/09/1099/09/10
احیا نوزاد قرن(انق)Ningbo David Medical DeviceانکوباتورTI-2000664/8019798/09/1099/09/10
احیا نوزاد قرن(انق)Ningbo David Medical Deviceتخت احیاHKN-93664/8019798/09/1099/09/10
احیا نوزاد قرن(انق)Ningbo David Medical Deviceتخت احیاHKN-93-B664/8019798/09/1099/09/10
احیا نوزاد قرن(انق)Ningbo David Medical Deviceتخت احیاHKN-93A664/8019798/09/1099/09/10
احیا نوزاد قرن(انق)Ningbo David Medical Deviceتخت احیاHKN-910664/8019798/09/1099/09/10
احیا نوزاد قرن(انق)توسانتخت احیا52664/8019798/09/1099/09/10
احیا نوزاد قرن(انق)توسانتخت احیا130664/8019798/09/1099/09/10
احیا نوزاد قرن(انق)توسانتخت احیا83664/8019798/09/1099/09/10
احیا نوزاد قرن(انق)توسانتخت احیا82664/8019798/09/1099/09/10
احیا نوزاد قرن(انق)حامی نوزاد پارسوارمرH-141664/8019798/09/1099/09/10
احیا نوزاد قرن(انق)حامی نوزاد پارسوارمرH-110664/8019798/09/1099/09/10
آریاپرتونگارVarian(CPI)ژنراتور رادیوگرافیCMP200664/2486597/09/1299/03/031
آریاپرتونگارVarian(CPI)ژنراتور رادیوگرافیHFG664/2486597/09/1299/03/031
آریاپرتونگارVarian(CPI)ژنراتور رادیوگرافیIndico664/2486597/09/1299/03/031
آریاپرتونگارVarian(CPI)ژنراتور رادیوگرافیMillenia664/2486597/09/1299/03/031
آریاپرتونگارShimadzuژنراتور رادیوگرافیED125L/150L664/2486597/09/1299/03/031
آریاپرتونگارShimadzuژنراتور رادیوگرافیHD/XHD150B664/2486597/09/1299/03/031
آریاپرتونگارShimadzuژنراتور رادیوگرافیUD/XUD150L30/40664/2486597/09/1299/03/031
آریاپرتونگارToshibaژنراتور رادیوگرافیKXO15R/E664/2486597/09/1299/03/031
آریاپرتونگارToshibaژنراتور رادیوگرافیDC12M/MB664/2486597/09/1299/03/031
آریاپرتونگارPhilipsژنراتور رادیوگرافیMedico50/51664/2486597/09/1299/03/031
آریاپرتونگارPhilipsژنراتور رادیوگرافیCP50/80/100664/2486597/09/1299/03/031
آریاپرتونگارSwissrayژنراتور رادیوگرافیتمامی مدل ها664/2486597/09/1299/03/031
آریاپرتونگارGEژنراتور رادیوگرافیMST664/2486597/09/1299/03/031
آریاپرتونگارGEژنراتور رادیوگرافیMSI664/2486597/09/1299/03/031
آریاپرتونگارGEژنراتور رادیوگرافیDXD664/2486597/09/1299/03/031
آریاپرتونگارGEژنراتور رادیوگرافیSilhouette664/2486597/09/1299/03/031
آریاپرتونگارSiemensژنراتور رادیوگرافیPolyphos15/30/50/300664/2486597/09/1299/03/031
آریاپرتونگارSiemensژنراتور رادیوگرافیHeliophos4/4E/4S664/2486597/09/1299/03/031
آریاپرتونگارSiemensژنراتور رادیوگرافیPolymat50/70664/2486597/09/1299/03/031
آریاپرتونگارSiemensژنراتور رادیوگرافیPolydoros50/80/100&S/SX/LX/IT664/2486597/09/1299/03/031
تراست خاورمیانهToshiba, Siemens,Shimadzuرادیوگرافی 664/3523297/12/0699/03/031
تراست خاورمیانهToshiba, Siemens,Shimadzu فلوروسکوپی  664/3523297/12/0699/03/031
تراست خاورمیانهToshiba, Siemens,Shimadzu سی آرم 664/3523297/12/0699/03/031
تراست خاورمیانه Siemensماموگرافی 664/3523297/12/0699/03/031
تراست خاورمیانه SiemensOPG 664/3523297/12/0699/03/031
تراست خاورمیانهPhilips, Varian, Swissray,Apelem, GE سی آرم 664/7699498/09/0299/09/02
تراست خاورمیانهPhilips, Varian, Swissray,Apelem, GEفلوروسکوپی 664/7699498/09/0299/09/02
تراست خاورمیانهPhilips, Varian, Swissray,Apelem, GE, Carestreamرادیوگرافی 664/7699498/09/0299/09/02
تراست خاورمیانه GEماموگرافی 664/7699498/09/0299/09/02
تراست خاورمیانهPhilipsماموگرافی 664/7699498/09/0299/09/02
تراست خاورمیانه CarestreamOPG 664/7699498/09/0299/09/02
تراست خاورمیانهBMIرادیوگرافی موبایل 664/4363898/02/2899/03/031
اکسیژن ساز اطلس پارساIGSاکسیژن ساز 664/3624797/12/1399/03/031
تجهیز پخش شمسELITech Group B.Vاتوآنالایزر بیوشیمیSELECTRA Series664/7060798/08/1399/08/13
تجهیز پخش شمسROCHE(Hitachi)اتوآنالایزر بیوشیمیHitachi664/7060798/08/1399/08/13
تجهیز پخش شمسSYSMEXسل کانتر هماتولوژیSYSMEX Series664/7060798/08/1399/08/13
سپهران طب ایرانیانMMM (Munchener Medizin Mechanik)اتوکلاو منقضی منقضی منقضی
سینا ابتکار ثامنJuaneسانتریفیوژ یخچال دار بانک خونKR422منقضی منقضی منقضی
مهندسی اطلس پویان صنعت البرزصنایع فلزی کوشابی خطرساززباله های بیمارستانی  664/4403698/02/3099/02/30
سپند سیستم دانش پویانROCHE(Hitachi)اتوآنالایزر بیوشیمی717-917-912664/41545 98/02/1099/02/10
طب کاران شباهنگکاسپین البرزبی خطرساززباله های بیمارستانی  664/37961 97/12/2599/03/031
فنی پژوهش طب مهر آساELITech Group B.Vاتوآنالایزر بیوشیمیSELECTRA Series664/10476498/10/2599/10/25
فنی پژوهش طب مهر آساROCHE(Hitachi)اتوآنالایزر بیوشیمیHitachi664/10476498/10/2599/10/25
فنی پژوهش طب مهر آساSYSMEXسل کانتر هماتولوژیSYSMEX Series664/10476498/10/2599/10/25
مهندسی پارس ایده آل سیستمROCHE(Hitachi)اتوآنالایزر بیوشیمی700-900664/3605897/12/1299/03/031
آرمان پرتو تصویرGEMRI 664/11396798/12/1399/12/13
آکااندیشان برناMindrayAutometed Cell CounterBC(2800-3000-5300-5500-5800-6800)664/4152698/02/1099/02/10
آکااندیشان برناLINEAR CHEMICALS, S.L.Erythrocyte Sedimentation Rate ESR 5-16-100 کاناله 664/4152698/02/1099/02/10
مهندسی آریا سیستم جمROCHE-HITACHIاتوآنالایزر بیوشیمی902-917-912-717664/4154398/02/1099/02/10
پارس ریبالGEسونوگرافی 664/31424 98/04/1899/03/031
پارس ریبالGEاکوکاردیوگرافی 664/31424 98/04/1899/03/031
پویاجراحEshmanتخت مکانیکی و هیدرولیکی منقضی منقضی منقضی
آرمان پرتو تصویرGECT Scan 664/11396798/12/1399/12/13
آرمان پرتو تصویرPhilipsآنژیوگرافی 664/11396798/12/1399/12/13
مهندسی پزشکی پیشتاز فناوری طب بارمانOlympusآندوسکوپی 664/4122198/02/0899/02/08
آرمان بخشان صنعتکاسپین البرزبی خطر ساز زباله بیمارستانی 664/3512498/04/2999/04/29
آرمان بخشان صنعتEcodasبی خطر ساز زباله بیمارستانی 664/3512498/04/2999/04/29
کابوک طبROCHEاتوآنالایزر بیوشیمیCobas Mira664/7060598/08/1399/08/13
کابوک طبSysmexBlood Cell CounterK1000- KX21N- KX21- XS800664/7060598/08/1399/08/13
مرکز تعمیر اینسترومنت های جراحی راگا قیچی های عمومی 664/2829997/10/0999/03/031
مرکز تعمیر اینسترومنت های جراحی راگا انواع استئوتوم 664/2829997/10/0999/03/031
مرکز تعمیر اینسترومنت های جراحی راگا فورسپس های بیوپسی هیستروسکوپی 664/2829997/10/0999/03/031
آذرنوش دارو کلمپ و سوزن گیرهای معمولی 664/5771798/07/0399/07/03
صنایع آزمایشگاهی عطاریAwareness Technology INCMicroplate Reader2100664/4301098/05/1999/05/19
صنایع آزمایشگاهی عطاریAwareness Technology INCMicroplate Washer2600664/4301098/05/1999/05/19
صنایع آزمایشگاهی عطاریAwareness Technology INCMicroplate ReaderStat Fax 3200-4200664/4301098/05/1999/05/19
صنایع آزمایشگاهی عطاریAwareness Technology INCشیکرهای آزمایشگاهیStat Fax 2200664/4301098/05/1999/05/19
صنایع آزمایشگاهی عطاریAwareness Technology INCآنالایزر بیوشیمیStat Fax 3300-1904664/4301098/05/1999/05/19
صنایع آزمایشگاهی عطاریAwareness Technology INCریدر استریپStat Fax 303664/4301098/05/1999/05/19
صنایع آزمایشگاهی عطاریAwareness Technology INCالایزر ریدرChem Well2900664/4301098/05/1999/05/19
مهندسی شایگان فن آزماRocheاتوآنالایزر بیوشیمیRoche (Hitachi)664/8019898/09/1099/09/10
آریا طب تجهیز کهرباToshibaMRIElan664/3554997/12/0899/03/031
پرشین تجهیز سیستمRALفتومتر بیوشیمیclima664/3657497/12/1599/03/031
ابزار طب آسمانPHILIPSMRIAchieva 1.5T, Intera 1/1.5T, NT 1/1.5T664/9353198/10/1599/10/15
ابزار طب آسمانPHILIPS(ADAC)گاما کمراAdac Vertex-ARC300-ARGUS-Bright View-Bright View X-Bright View XCT-Cardio 60-Cardio MD-CIRRUS-FORTE-Genesys664/9353198/10/1599/10/15
رسولزاده و شرکاءLiebel-Flarsheimانژکتور ماده حاجب 664/3976898/01/2699/01/26
حس پرتو ابزار کویل MRI 664/3976998/01/2699/03/031
دانش پژوه بشیرBio Medical Systemتست ورزش و هولتر فشار 664/4312998/02/2399/02/23
نیک آئین طبFUJIFILMآندوسکوپی 664/9059898/10/0799/10/07
نیک آئین طبPentaxآندوسکوپی 664/9059898/10/0799/10/07
اروین دانش آزماSYSMEXسل کانتر KX21N, K1000664/11187498/12/0699/12/06
به آفرینان کیانBiochrom Asys Expert 96 UVMicroplate ReaderExpert96664/2829698/04/1099/03/031
به آفرینان کیانBiochrom Asys Expert 96 UVMicroplate WasherAtlantis664/2829698/04/1099/03/031
به آفرینان کیانTECANMicroplate WasherCoumbus Pro664/2829698/04/1099/03/031
به آفرینان کیانTECANMicroplate ReaderSunrise664/2829698/04/1099/03/031
به آفرینان کیانRealyUv-Vis SpectrophotometerBIOWAVE664/2829698/04/1099/03/031
به آفرینان کیانSpectro PhotometerUv-Vis SpectrophotometerPharmacia Biotech664/2829698/04/1099/03/031
به آفرینان کیانElecta LabErytherocyte Sedimentation Rate AnalyserMonitor 10-20-40-100664/2829698/04/1099/03/031
توسعه صنعتی الکترونیکSonosite(FujiFilm)سونوگرافی/اکوکاردیوگرافی 664/2623398/04/0299/03/031
توسعه صنعتی الکترونیکPHILIPSسونوگرافی/اکوکاردیوگرافی 664/2623398/04/0299/03/031
توسعه صنعتی الکترونیکSamsung(Medison)سونوگرافی/اکوکاردیوگرافی 664/2623398/04/0299/03/031
توسعه صنعتی الکترونیکMindrayسونوگرافی/اکوکاردیوگرافی 664/2623398/04/0299/03/031
توسعه صنعتی الکترونیکPHILIPSCPAP/BIPAP 664/9905598/10/3099/10/30
توسعه صنعتی الکترونیکNovametrixپالس اکسیمتر2001, 520A 664/10005698/10/3099/10/30
توسعه صنعتی الکترونیکNovametrixکاپنوگراف8100, 7100, 1265664/10005698/10/3099/10/30
توسعه صنعتی الکترونیکSpacelabsمانیتور علائم حیاتی90370, 90369, 90385, 90303, 90309, 90387664/10005698/10/3099/10/30
توسعه صنعتی الکترونیکMedianaمانیتور علائم حیاتیYM1000, YM6000, M30664/10005698/10/3099/10/30
توسعه صنعتی الکترونیکEdanالکتروکاردیوگرافSE-601A664/10005698/10/3099/10/30
آلان تجهیز آزماHelena Point of CareالکتروفروزیسJunior 24664/4099698/05/1399/03/031
نگهداشت کیمیا تجهیز ابزار جراحی 664/11186398/12/0699/12/06
رهپویان طب سورینRoche Hitachiاتوآنالایزر بیوشیمیHitachi664/5498598/06/2799/03/031
رهپویان طب سورینElitech Group اتوآنالایزر بیوشیمیSELECTRA Series664/5498598/06/2799/03/031
رهپویان طب سورینSYSMEXBlood Cell CounterK1000- KX21N- KX21- XS800664/5498598/06/2799/03/031
آفاق البرز طبROCHEاتوآنالایزر بیوشیمیCobas Integra 400+664/5909198/07/0899/01/08
آفاق البرز طبROCHEChemiluminescentElecsys664/5909198/07/0899/01/08
پژوهش طب مهر آساBIOTECNICAاتوآنالایزر بیوشیمیBT1500- BT3000- BT3500664/6157898/07/1499/01/14
سیتیکو اسکن ایرانDornier Medtechسنگ شکن/شاک ویوتراپیCpompact Alpha664/6356098/07/2099/01/20
سیتیکو اسکن ایرانDornier Medtechسنگ شکن/شاک ویوتراپیCpompact Delta664/6356098/07/2099/01/20
سیتیکو اسکن ایرانDornier Medtechسنگ شکن/شاک ویوتراپیCpompact Delta II664/6356098/07/2099/01/20
سیتیکو اسکن ایرانDornier Medtechسنگ شکن/شاک ویوتراپیCpompact Sigma664/6356098/07/2099/01/20
سیتیکو اسکن ایرانDornier Medtechسنگ شکن/شاک ویوتراپیMedilas H Solvo664/6356098/07/2099/01/20
سیتیکو اسکن ایرانDornier Medtechسنگ شکن/شاک ویوتراپیMedilas H20664/6356098/07/2099/01/20
سیتیکو اسکن ایرانDornier Medtechسنگ شکن/شاک ویوتراپیAries664/6356098/07/2099/01/20
تراست خاورمیانهShimadzuآنژیوگرافی 664/7699498/09/0299/03/02
آراد هیوا طبRoyal Medicalماشین بیهوشیRoyal 77s664/8870598/10/0199/04/01
آراد هیوا طبRoyal Medicalماشین بیهوشیRoyal 77664/8870598/10/0199/04/01
آراد هیوا طبRoyal Medicalماشین بیهوشیMulti Plus664/8870598/10/0199/04/01
آراد هیوا طبRoyal Medicalماشین بیهوشیRoytech 5664/8870598/10/0199/04/01
آراد منش ایرانیانIGS Italiaاکسیژن ساز بیمارستانی 664/8931498/10/0299/10/02
آراد منش ایرانیانرئوف شفااکسیژن ساز بیمارستانی 664/8931498/10/0299/10/02
آراد منش ایرانیانAtlas Copcoهوای فشرده مدیکال 664/8931498/10/0299/10/02
آراد منش ایرانیانAirpower NVهوای فشرده مدیکال 664/8931498/10/0299/10/02
آراد منش ایرانیانAtlas Copcoسیستم وکیوم مرکزی بیمارستان 664/8931498/10/0299/10/02
آراد منش ایرانیانAirpower NVسیستم وکیوم مرکزی بیمارستان 664/8931498/10/0299/10/02
آراد منش ایرانیانرئوف شفاامحاء زباله بیمارستانی  664/8931498/10/0299/10/02
آراد منش ایرانیانرئوف شفااستریلایزر بخار اتوکلاو 664/8931498/10/0299/10/02
نوزاد درمانAmeda AGوارمر نوزادAmenic664/8985798/10/0399/04/03
پایا آزمون پرشینNovametrixپالس اکسی مترmars-512-513-520664/9351798/10/1599/04/15
پایا آزمون پرشینSpacelabsمانیتور علائم حیاتی90385-90369-90309-90308-90303-91387-91370-91369-90387664/9351798/10/1599/04/15
پایا آزمون پرشینNovametrixکاپنوگرافNICO-COSMO-CAPNOGARD664/9351798/10/1599/04/15
پویش درمان گستر کاسپینGambroهمودیالیز 664/9635798/10/2399/04/23
تابش پرتو نگارADAC/Philipsگاما کمراCardio MD664/11188198/12/0699/12/06
تابش پرتو نگارADAC/Philipsگاما کمراBrightview664/11188198/12/0699/12/06
نظرسنجی
میزان سهولت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز در وب سایت IMED چگونه می باشد؟آمار بازدید
 بازديد امروز 12,455
 بازديد اين هفته 94,950
 بازديد اين ماه 296,292
 کل بازديدها 11,557,836
user icon
تعداد بازديد اين صفحه:                  297,983
پیوندها
آدرس

  تهران، خ انقلاب اسلامی، نبش خیابان خارک، پلاک29

 63420-66724309           66724386