شنبه 9 مرداد 1400
شرکت های ثالث صلاحیت دار
جهت مشاهده و دریافت آدرس و شماره تماس شرکت های ثالث صلاحیت دار اینجا را کلیک کنید.
جهت مشاهده و دریافت امتیاز خدمات پس از فروش شرکت‌ها اینجا را کلیک کنید.
جهت مشاهده و دریافت تعرفه خدمات پس از فروش اینجا را کلیک کنید.
نام شرکتنام کمپانینام دستگاهمدل دستگاه/محل نصب دستگاهشماره مجوزتاریخ صدورتاریخ اعتبارحوزه جغرافیایی فعالیتآدرستلفن
بازرگانی آتانا تجهیزVALLYLABالکتروسرجیکالFORCE 2, FORCE FX-8C, FORETRIAD664/162861400/04/011400/10/01کشوری  
بازرگانی آتانا تجهیزERBEالکتروسرجیکالICC300, VIO 300D, VIO 200D664/162861400/04/011400/10/01کشوری  
بازرگانی آتانا تجهیزMARTINالکتروسرجیکالME411, ME400, ME200664/162861400/04/011400/10/01کشوری  
بازرگانی آتانا تجهیزBERCHTOLDالکتروسرجیکالSONOTOM 110, 621,530,70D664/162861400/04/011400/10/01کشوری  
بازرگانی آتانا تجهیزSCHILLERالکتروشوکDEFIGARD 5000664/162861400/04/011400/10/01کشوری  
بازرگانی آتانا تجهیزNIHON KOHDENالکتروشوکTEC-7600, 7700, 7500,5500 7300,7100,7200664/162861400/04/011400/10/01کشوری  
بازرگانی آتانا تجهیزHPالکتروشوکCODEMASTER M1722A/B,M1722B,M1723A/B664/162861400/04/011400/10/01کشوری  
بازرگانی آتانا تجهیزGSالکتروشوکCORPLUS3664/162861400/04/011400/10/01کشوری  
بازرگانی آتانا تجهیزPHYSIO CONTROLالکتروشوکLIFEPAK 9, 9P, 1000664/162861400/04/011400/10/01کشوری  
بازرگانی آتانا تجهیزMEDTRONICالکتروشوکLIFEPAK20,LIFEPAK20E664/162861400/04/011400/10/01کشوری  
بازرگانی آتانا تجهیزZOLLالکتروشوکM SERIES,E SERIES664/162861400/04/011400/10/01کشوری  
بازرگانی آتانا تجهیزBURDICKالکتروشوکMEDIC5664/162861400/04/011400/10/01کشوری  
بازرگانی آتانا تجهیزFUKUDA DENSHIالکتروکاردیوگرافFX-2111,FCP-7101,FCP-7102664/162861400/04/011400/10/01کشوری  
بازرگانی آتانا تجهیزGE MARQUETTEالکتروکاردیوگرافCARDIO SMART/ CARDIO SMART ST664/162861400/04/011400/10/01کشوری  
بازرگانی آتانا تجهیزCARDIOLINEالکتروکاردیوگرافAR600664/162861400/04/011400/10/01کشوری  
بازرگانی آتانا تجهیزCARDIOFAX GEMالکتروکاردیوگراف9010K,9020K664/162861400/04/011400/10/01کشوری  
بازرگانی آتانا تجهیزSCHILLERالکتروکاردیوگرافAT-1664/162861400/04/011400/10/01کشوری  
آذرنوش دارو کلمپ و سوزن گیرهای معمولی 664/5771798/07/0399/12/29کشوری  
آراد منش ایرانیانIGS Italiaاکسیژن ساز بیمارستانی 664/8931498/10/0299/12/29کشوری  
آراد منش ایرانیانرئوف شفااکسیژن ساز بیمارستانی 664/8931498/10/0299/12/29کشوری  
آراد منش ایرانیانAtlas Copcoهوای فشرده مدیکال 664/8931498/10/0299/12/29کشوری  
آراد منش ایرانیانAirpower NVهوای فشرده مدیکال 664/8931498/10/0299/12/29کشوری  
آراد منش ایرانیانAtlas Copcoسیستم وکیوم مرکزی بیمارستان 664/8931498/10/0299/12/29کشوری  
آراد منش ایرانیانAirpower NVسیستم وکیوم مرکزی بیمارستان 664/8931498/10/0299/12/29کشوری  
آراد منش ایرانیانرئوف شفاامحاء زباله بیمارستانی 664/8931498/10/0299/12/29کشوری  
آراد منش ایرانیانرئوف شفااستریلایزر بخار اتوکلاو 664/8931498/10/0299/12/29کشوری  
آراد هیوا طبRoyal Medicalماشین بیهوشیRoyal 77s664/8870598/10/0199/12/29کشوری  
آراد هیوا طبRoyal Medicalماشین بیهوشیRoyal 77664/8870598/10/0199/12/29کشوری  
آراد هیوا طبRoyal Medicalماشین بیهوشیMulti Plus664/8870598/10/0199/12/29کشوری  
آراد هیوا طبRoyal Medicalماشین بیهوشیRoytech 5664/8870598/10/0199/12/29کشوری  
آرمان بخشان صنعتکاسپین البرزبی خطر ساز زباله بیمارستانی 664/3512498/04/2999/12/29کشوری  
آرمان بخشان صنعتEcodasبی خطر ساز زباله بیمارستانی 664/3512498/04/2999/12/29کشوری  
آرمان پرتو تصویرGEMRILX 1.5T, Excite 1.5T, Excite HD 1.5T/3T, HDX 1.5T/3T, HDi/HDe 1.5T, HDxT 1.5T664/162911400/04/011400/12/03کشوری  
آرمان پرتو تصویرGECT ScanHispeed(Nxi,Fxi,Qxi), Lightspeed (Qxi, Plus, Ultra16, Pro16, HP60, RT, Xtra, VCT, Pro32), Brightspeed (Excel, Edge, Elite, Select), T/e-Highspeed Dual-Discovery HD750664/162911400/04/011400/12/03کشوری  
آرمان پرتو تصویرPhilipsCT ScanMX Family (MX16/MX8000)-Ingenuity Family-Brilliance Family (16/64/ICT128/ICT256)664/162911400/04/011400/12/03کشوری  
آرمان پرتو تصویرPhilipsآنژیوگرافیIntegris 3000/5000 (H/V), Allura Xper FD (10/20), Integris CV9664/162911400/04/011400/12/03کشوری  
آرمان پرتو تصویرPhilipsMRIIntera- Acheiva- Ingenia- IngeniaCX- Multiva664/162911400/04/011400/12/03کشوری  
آرمان پرتو تصویرPHILIPSرادیوگرافیDiagnost 90S664/9784799/10/201400/4/20کشوری  
آرمان پرتو تصویرPHILIPSرادیوگرافیHD Diagnost664/9784799/10/201400/4/20کشوری  
آرمان پرتو تصویرPHILIPSرادیوگرافیD 96664/9784799/10/201400/4/20کشوری  
آرمان پرتو تصویرPHILIPSرادیوگرافیBucky Diagnost664/9784799/10/201400/4/20کشوری  
آرمان پرتو تصویرPHILIPSرادیوگرافیEssenta DR664/9784799/10/201400/4/20کشوری  
آرمان پرتو تصویرPHILIPSرادیوگرافیDuo Diagnost664/9784799/10/201400/4/20کشوری  
آرمان پرتو تصویرPHILIPSCARMBV 25664/9784799/10/201400/4/20کشوری  
آرمان پرتو تصویرPHILIPSCARMBV 29664/9784799/10/201400/4/20کشوری  
آرمان پرتو تصویرPHILIPSCARMBV Pulsera664/9784799/10/201400/4/20کشوری  
آرمان پرتو تصویرPHILIPSCARMBV Libra664/9784799/10/201400/4/20کشوری  
آرکا ویرا طبSysmexCoagulationCA500-CA1500664/9553199/10/131400/10/13کشوری  
آرکا ویرا طبSysmexBlood Cell CounterK800 -K1000 -KX21N -KX21 -XS800664/9553199/10/131400/10/13کشوری  
آریا اطلس سورینNovairاکسیژن ساز 664/4771999/5/1599/12/29کشوری  
آریا طب تجهیز کهرباToshibaMRIElan664/60461400/02/121401/02/12کشوری  
آریا پرتو نگارVarian(CPI)ژنراتور رادیوگرافیCMP200664/2486597/09/1299/12/29کشوری  
آریا پرتو نگارVarian(CPI)ژنراتور رادیوگرافیHFG664/2486597/09/1299/12/29کشوری  
آریا پرتو نگارVarian(CPI)ژنراتور رادیوگرافیIndico664/2486597/09/1299/12/29کشوری  
آریا پرتو نگارVarian(CPI)ژنراتور رادیوگرافیMillenia664/2486597/09/1299/12/29کشوری  
آریا پرتو نگارShimadzuژنراتور رادیوگرافیED125L/150L664/2486597/09/1299/12/29کشوری  
آریا پرتو نگارShimadzuژنراتور رادیوگرافیHD/XHD150B664/2486597/09/1299/12/29کشوری  
آریا پرتو نگارShimadzuژنراتور رادیوگرافیUD/XUD150L30/40664/2486597/09/1299/12/29کشوری  
آریا پرتو نگارToshibaژنراتور رادیوگرافیKXO15R/E664/2486597/09/1299/12/29کشوری  
آریا پرتو نگارToshibaژنراتور رادیوگرافیDC12M/MB664/2486597/09/1299/12/29کشوری  
آریا پرتو نگارPhilipsژنراتور رادیوگرافیMedico50/51664/2486597/09/1299/12/29کشوری  
آریا پرتو نگارPhilipsژنراتور رادیوگرافیCP50/80/100664/2486597/09/1299/12/29کشوری  
آریا پرتو نگارSwissrayژنراتور رادیوگرافیتمامی مدل ها664/2486597/09/1299/12/29کشوری  
آریا پرتو نگارGEژنراتور رادیوگرافیMST664/2486597/09/1299/12/29کشوری  
آریا پرتو نگارGEژنراتور رادیوگرافیMSI664/2486597/09/1299/12/29کشوری  
آریا پرتو نگارGEژنراتور رادیوگرافیDXD664/2486597/09/1299/12/29کشوری  
آریا پرتو نگارGEژنراتور رادیوگرافیSilhouette664/2486597/09/1299/12/29کشوری  
آریا پرتو نگارSiemensژنراتور رادیوگرافیPolyphos15/30/50/300664/2486597/09/1299/12/29کشوری  
آریا پرتو نگارSiemensژنراتور رادیوگرافیHeliophos4/4E/4S664/2486597/09/1299/12/29کشوری  
آریا پرتو نگارSiemensژنراتور رادیوگرافیPolymat50/70664/2486597/09/1299/12/29کشوری  
آریا پرتو نگارSiemensژنراتور رادیوگرافیPolydoros50/80/100&S/SX/LX/IT664/2486597/09/1299/12/29کشوری  
آزاد طب درمانVarianشتاب دهندهClinac 2300/2100/600664/180821400/04/091401/04/09کشوری  
آفاق البرز طبROCHEاتوآنالایزر بیوشیمیCobas Integra 400+664/5909198/07/0899/12/29کشوری  
آفاق البرز طبROCHEChemiluminescentElecsys664/5909198/07/0899/12/29کشوری  
آلان تجهیز آزماHelena Point of CareالکتروفروزیسJunior 24664/4099698/05/1399/12/29کشوری  
آکا اندیشان برناMindrayAutometed Cell CounterBC(2800-3000-5300-5500-5800-6800)664/4152698/02/1099/12/29کشوری  
آکا اندیشان برناLINEAR CHEMICALS, S.L.Erythrocyte Sedimentation Rate ESR5-16-100 کاناله664/4152698/02/1099/12/29کشوری  
ابزار طب آسمانPHILIPSMRIAchieva 1.5T, Intera 1/1.5T, NT 1/1.5T664/161151400/03/311401/03/31کشوری  
ابزار طب آسمانPHILIPS(ADAC)گاما کمراAdac Vertex -ARC300 -ARGUS -Bright View -Bright View X -Bright View XCT -Cardio 60 -Cardio MD -CIRRUS -FORTE -Genesys664/161151400/03/311401/03/31کشوری  
ابزار طب آسمانPHILIPSسی تی اسکنMX8000- Brilliance (16-32-64)664/161151400/03/311401/03/31کشوری  
ابزار طب آسمانINTERMEDICAL- EXAMION- GMM-GMIرادیوگرافیRadius-Basic-Compact664/161151400/03/311401/03/31کشوری  
احیا نوزاد قرن(انق)توسانفتوتراپی022664/8019798/09/1099/12/29کشوری  
احیا نوزاد قرن(انق)توسانفتوتراپی023664/8019798/09/1099/12/29کشوری  
احیا نوزاد قرن(انق)توسانفتوتراپی024664/8019798/09/1099/12/29کشوری  
احیا نوزاد قرن(انق)توسانفتوتراپی025664/8019798/09/1099/12/29کشوری  
احیا نوزاد قرن(انق)توسانفتوتراپی027664/8019798/09/1099/12/29کشوری  
احیا نوزاد قرن(انق)حامی نوزاد پارسفتوتراپیH-212664/8019798/09/1099/12/29کشوری  
احیا نوزاد قرن(انق)حامی نوزاد پارسفتوتراپیH-204664/8019798/09/1099/12/29کشوری  
احیا نوزاد قرن(انق)Ningbo David Medical DeviceفتوتراپیXHZ-90664/72761400/02/191401/02/19کشوری  
احیا نوزاد قرن(انق)توسانانکوباتور111664/8019798/09/1099/12/29کشوری  
احیا نوزاد قرن(انق)توسانانکوباتور110A664/8019798/09/1099/12/29کشوری  
احیا نوزاد قرن(انق)توسانانکوباتور110664/8019798/09/1099/12/29کشوری  
احیا نوزاد قرن(انق)توسانانکوباتور10664/8019798/09/1099/12/29کشوری  
احیا نوزاد قرن(انق)Ningbo David Medical DeviceانکوباتورYP-910664/72761400/02/191401/02/19کشوری  
احیا نوزاد قرن(انق)Ningbo David Medical DeviceانکوباتورYP-90664/72761400/02/191401/02/19کشوری  
احیا نوزاد قرن(انق)Ningbo David Medical DeviceانکوباتورYP-930664/72761400/02/191401/02/19کشوری  
احیا نوزاد قرن(انق)Ningbo David Medical DeviceانکوباتورYP-970664/72761400/02/191401/02/19کشوری  
احیا نوزاد قرن(انق)Ningbo David Medical DeviceانکوباتورTI-2000664/72761400/02/191401/02/19کشوری  
احیا نوزاد قرن(انق)Ningbo David Medical Deviceتخت احیاHKN-93664/72761400/02/191401/02/19کشوری  
احیا نوزاد قرن(انق)Ningbo David Medical Deviceتخت احیاHKN-93-B664/72761400/02/191401/02/19کشوری  
احیا نوزاد قرن(انق)Ningbo David Medical Deviceتخت احیاHKN-93A664/72761400/02/191401/02/19کشوری  
احیا نوزاد قرن(انق)Ningbo David Medical Deviceتخت احیاHKN-910664/72761400/02/191401/02/19کشوری  
احیا نوزاد قرن(انق)توسانتخت احیا52664/8019798/09/1099/12/29کشوری  
احیا نوزاد قرن(انق)توسانتخت احیا130664/8019798/09/1099/12/29کشوری  
احیا نوزاد قرن(انق)توسانتخت احیا83664/8019798/09/1099/12/29کشوری  
احیا نوزاد قرن(انق)توسانتخت احیا82664/8019798/09/1099/12/29کشوری  
احیا نوزاد قرن(انق)حامی نوزاد پارسوارمرH-141664/8019798/09/1099/12/29کشوری  
احیا نوزاد قرن(انق)حامی نوزاد پارسوارمرH-110664/8019798/09/1099/12/29کشوری  
اروین دانش آزماSYSMEXسل کانترKX21N, K1000664/90571400/02/271401/02/27کشوری  
اروین دانش آزماBiomerieux S.AFluorometric Analyser (هورمون آنالایزر)Mini ELFA VIDAS gray664/90571400/02/271401/02/27کشوری  
اکسیژن ساز اطلس پارساIGSاکسیژن ساز 664/3624797/12/1399/12/29کشوری  
بامداد تجهیز طب ایرانیانکلیه برندهاپروب Linear 9/713/2237899/8/241400/8/24قطب شیراز  
بامداد تجهیز طب ایرانیانکلیه برندهاپروب Convex 9/713/2237899/8/241400/8/24قطب شیراز  
بامداد تجهیز طب ایرانیانکلیه برندهاپروب Vaginal 9/713/2237899/8/241400/8/24قطب شیراز  
بامداد تجهیز طب ایرانیانکلیه برندهاپروب قلبی و TEE 9/713/2237899/8/241400/8/24قطب شیراز  
بامداد تجهیز طب ایرانیانکلیه برندهاپروب 4D 9/713/2237899/8/241400/8/24قطب شیراز  
بامداد تجهیز طب ایرانیانGE-PHILIPS-Mindray-Ultrasonix-Esaote-BK Medical-Samsung-kontron-Sonoscape-Siemens-Sonosite-Honda-Shimadzu-Aloka-Fukuda-Hitachiسونوگرافی 9/713/2237899/8/241400/8/24قطب شیراز  
بامداد تجهیز طب ایرانیانGE-PHILIPS-Mindray-Ultrasonix-Esaote--Samsung-kontron-Sonoscape-Siemens-Sonosite-Honda-Shimadzu-Aloka-Fukuda-Hitachiاکوکاردیوگرافی 9/713/2237899/8/241400/8/24قطب شیراز  
به آفرینان کیانBiochrom Asys Expert 96 UVMicroplate ReaderExpert96664/2829698/04/1099/12/29کشوری  
به آفرینان کیانBiochrom Asys Expert 96 UVMicroplate WasherAtlantis664/2829698/04/1099/12/29کشوری  
به آفرینان کیانTECANMicroplate WasherCoumbus Pro664/2829698/04/1099/12/29کشوری  
به آفرینان کیانTECANMicroplate ReaderSunrise664/2829698/04/1099/12/29کشوری  
به آفرینان کیانRealyUv-Vis SpectrophotometerBIOWAVE664/2829698/04/1099/12/29کشوری  
به آفرینان کیانSpectro PhotometerUv-Vis SpectrophotometerPharmacia Biotech664/2829698/04/1099/12/29کشوری  
به آفرینان کیانElecta LabErytherocyte Sedimentation Rate AnalyserMonitor 10-20-40-100664/2829698/04/1099/12/29کشوری  
بوژان نوین پارسه آرمانRoche DiagnosticبلادگازAVL - Compact 3664/8981598/10/0399/12/29کشوری  
بوژان نوین پارسه آرمانKoneالکترولیت آنالایزرMicrolyte664/8981598/10/0399/12/29کشوری  
تابان طب پارسهVersamed-GEونتیلاتور 664/5259898/06/1799/12/29کشوری  
تابش پرتو نگارADAC/Philipsگاما کمراForte664/5891400/01/171401/01/17کشوری  
تابش پرتو نگارADAC/Philipsگاما کمراVertex664/5891400/01/171401/01/17کشوری  
تابش پرتو نگارADAC/Philipsگاما کمراGenesys664/5891400/01/171401/01/17کشوری  
تابش پرتو نگارADAC/Philipsگاما کمراArgus664/5891400/01/171401/01/17کشوری  
تابش پرتو نگارADAC/Philipsگاما کمراCardio MD664/5891400/01/171401/01/17کشوری  
تابش پرتو نگارADAC/Philipsگاما کمراBrightview664/5891400/01/171401/01/17کشوری  
تاو سگالCulliganدستگاه RO 664/162921400/04/011400/10/01کشوری  
تجهیز پخش شمسELITech Group B.Vاتوآنالایزر بیوشیمیSELECTRA Series664/7060798/08/1399/12/29کشوری  
تجهیز پخش شمسROCHE(Hitachi)اتوآنالایزر بیوشیمیHitachi664/7060798/08/1399/12/29کشوری  
تجهیز پخش شمسSYSMEXسل کانتر هماتولوژیSYSMEX Series664/7060798/08/1399/12/29کشوری  
تجهیز گران شکوه بارانIGS Italia s.r.lاکسیژن ساز بیمارستانی 664/5166999/5/2899/12/29کشوری  
تراست خاورمیانهToshiba, Siemens,Shimadzu, Philips,Varian,Swissray, Apelem,GE,Carestreamرادیوگرافی 664/4707299/5/141400/5/14کشوری  
تراست خاورمیانهToshiba, Siemens,Shimadzu, Philips,Varian,Swissray, Apelem,GE,فلوروسکوپی 664/4707299/5/141400/5/14کشوری  
تراست خاورمیانهToshiba, Siemens,Shimadzu, Philips,Varian,Swissray, Apelem,GE,سی آرم 664/4707299/5/141400/5/14کشوری  
تراست خاورمیانهSiemensماموگرافی 664/3523297/12/0699/12/29کشوری  
تراست خاورمیانهSiemensOPG 664/3523297/12/0699/12/29کشوری  
تراست خاورمیانهPhilips, Varian, Swissray,Apelem, GEسی آرم 664/7699498/09/0299/12/29کشوری  
تراست خاورمیانهPhilips, Varian, Swissray,Apelem, GEفلوروسکوپی 664/7699498/09/0299/12/29کشوری  
تراست خاورمیانهPhilips, Varian, Swissray,Apelem, GE, Carestreamرادیوگرافی 664/7699498/09/0299/12/29کشوری  
تراست خاورمیانهGEماموگرافی 664/4707299/5/141400/5/14کشوری  
تراست خاورمیانهPhilips,Siemensماموگرافی 664/4707299/5/141400/5/14کشوری  
تراست خاورمیانهCarestream,SiemensOPG 664/4707299/5/141400/5/14کشوری  
تراست خاورمیانهBMIرادیوگرافی موبایل 664/4363898/02/2899/12/29کشوری  
تراست خاورمیانهShimadzuآنژیوگرافی 664/7699498/09/0299/12/29کشوری  
تراست خاورمیانهToshibaفلوروسکوپی، رادیوگرافی، سی آرم 664/4707299/5/141400/5/14کشوری  
تراست خاورمیانهSiemensفلوروسکوپی، رادیوگرافی، سی آرم، ماموگرافی، OPG 664/4707299/5/141400/5/14کشوری  
تراست خاورمیانهShimadzuفلوروسکوپی، رادیوگرافی، سی آرم 664/4707299/5/141400/5/14کشوری  
تراست خاورمیانهPhilipsفلوروسکوپی، رادیوگرافی، سی آرم، ماموگرافی 664/4707299/5/141400/5/14کشوری  
تراست خاورمیانهVarianفلوروسکوپی، رادیوگرافی، سی آرم 664/4707299/5/141400/5/14کشوری  
تراست خاورمیانهSwissrayفلوروسکوپی، رادیوگرافی، سی آرم 664/4707299/5/141400/5/14کشوری  
تراست خاورمیانهApelemفلوروسکوپی، رادیوگرافی، سی آرم 664/4707299/5/141400/5/14کشوری  
تراست خاورمیانهGEفلوروسکوپی، رادیوگرافی، سی آرم، ماموگرافی 664/4707299/5/141400/5/14کشوری  
تراست خاورمیانهCarestreamرادیوگرافی، OPG 664/4707299/5/141400/5/14کشوری  
تراشه کنکاوانToshiba-Siemens-Shiamdzu-Philips-Varian-Swissray-Apelem-GE-Inomed-Arcomaرادیولوژی ثابت ص/1400/پ/9/713/20581400/01/241401/01/24قطب شیراز  
تراشه کنکاوانBMI-Siemens(dynatronics)-Shimadzuرادیولوژی پرتابل ص/1400/پ/9/713/20581400/01/241401/01/24قطب شیراز  
تراشه کنکاوانToshiba-Siemens-Shiamdzu-Philips-GE-فلوروسکوپی ص/1400/پ/9/713/20581400/01/241401/01/24قطب شیراز  
تراشه کنکاوانSiemens-GEماموگرافی ص/1400/پ/9/713/20581400/01/241401/01/24قطب شیراز  
تراشه کنکاوانVatech-Planmecaرادیوگرافی تک دندان ص/1400/پ/9/713/20581400/01/241401/01/24قطب شیراز  
تراشه کنکاوانVatech-Planmecaپانورکس سفالومتری ص/1400/پ/9/713/20581400/01/241401/01/24قطب شیراز  
تراشه کنکاوانGenoray-Apelem-Siemens-Shimadzu-Philips-GECARM ص/1400/پ/9/713/20581400/01/241401/01/24قطب شیراز  
تراشه کنکاوانFujiCR ص/1400/پ/9/713/20581400/01/241401/01/24قطب شیراز  
تراشه کنکاوانSpellman-CPI-Inomed-Poskam-Varian-Philips-Siemens-Shimadzu-Toshiba-Arcomaژنراتور مولد اشعه ایکس ص/1400/پ/9/713/20581400/01/241401/01/24قطب شیراز  
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsID150Lمنقضیمنقضی99/12/29کشوری  
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsED125Lمنقضیمنقضی99/12/29کشوری  
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsED150Lمنقضیمنقضی99/12/29کشوری  
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsHD150B10منقضیمنقضی99/12/29کشوری  
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsHD150B30منقضیمنقضی99/12/29کشوری  
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsUD150Lمنقضیمنقضی99/12/29کشوری  
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsXUD150Lمنقضیمنقضی99/12/29کشوری  
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsUD150B10منقضیمنقضی99/12/29کشوری  
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsUD150L30منقضیمنقضی99/12/29کشوری  
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsUD150L40منقضیمنقضی99/12/29کشوری  
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsUD150B30منقضیمنقضی99/12/29کشوری  
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsUD150B40منقضیمنقضی99/12/29کشوری  
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsUD150L30 E-Fمنقضیمنقضی99/12/29کشوری  
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsFlexavisionمنقضیمنقضی99/12/29کشوری  
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology/PortableMC100L30منقضیمنقضی99/12/29کشوری  
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology/PortableMC125L30منقضیمنقضی99/12/29کشوری  
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology/PortableMU125mمنقضیمنقضی99/12/29کشوری  
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology/PortableMUX10منقضیمنقضی99/12/29کشوری  
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology/PortableMUX100منقضیمنقضی99/12/29کشوری  
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology/PortableMObileArt Evolutionمنقضیمنقضی99/12/29کشوری  
تفسیر پرتو ایمنShimadzuC-ArmWHA10منقضیمنقضی99/12/29کشوری  
تفسیر پرتو ایمنShimadzuC-ArmWHA50منقضیمنقضی99/12/29کشوری  
تفسیر پرتو ایمنShimadzuC-ArmWHA200منقضیمنقضی99/12/29کشوری  
توسعه صنعتی الکترونیکSonosite(FujiFilm)سونوگرافی/اکوکاردیوگرافی 664/2623398/04/0299/12/29کشوری  
توسعه صنعتی الکترونیکPHILIPSسونوگرافی/اکوکاردیوگرافی 664/2623398/04/0299/12/29کشوری  
توسعه صنعتی الکترونیکSamsung(Medison)سونوگرافی/اکوکاردیوگرافی 664/2623398/04/0299/12/29کشوری  
توسعه صنعتی الکترونیکMindrayسونوگرافی/اکوکاردیوگرافی 664/2623398/04/0299/12/29کشوری  
توسعه صنعتی الکترونیکPHILIPSCPAP/BIPAP 664/9905598/10/3099/12/29کشوری  
توسعه صنعتی الکترونیکNovametrixپالس اکسیمتر2001, 520A664/10005698/10/3099/12/29کشوری  
توسعه صنعتی الکترونیکNovametrixکاپنوگراف8100, 7100, 1265664/10005698/10/3099/12/29کشوری  
توسعه صنعتی الکترونیکSpacelabsمانیتور علائم حیاتی90370, 90369, 90385, 90303, 90309, 90387664/10005698/10/3099/12/29کشوری  
توسعه صنعتی الکترونیکMedianaمانیتور علائم حیاتیYM1000, YM6000, M30664/10005698/10/3099/12/29کشوری  
توسعه صنعتی الکترونیکEdanالکتروکاردیوگرافSE-601A664/10005698/10/3099/12/29کشوری  
حس پرتو ابزار کویل MRI 664/3976998/01/2699/12/29کشوری  
دانش طب امروزایرانیان طب زعیماتوکلاو بخار 99/33/55/330699/7/799/12/29قطب دانشگاه تهران  
دانش پژوه بشیرBio Medical Systemتست ورزش و هولتر فشار 664/4312998/02/2399/12/29کشوری  
دیاموند تجهیز آزماBiotecnica InstrumentsاتوآنالایزرسریBTمنقضیمنقضی99/12/29کشوری  
رسولزاده و شرکاءLiebel-Flarsheimانژکتور ماده حاجب 664/3976898/01/2699/12/29کشوری  
رهپویان طب سورینRoche Hitachiاتوآنالایزر بیوشیمیHitachi664/5498598/06/2799/12/29کشوری  
رهپویان طب سورینElitech Groupاتوآنالایزر بیوشیمیSELECTRA Series664/5498598/06/2799/12/29کشوری  
رهپویان طب سورینSYSMEXBlood Cell CounterK1000- KX21N- KX21- XS800664/5498598/06/2799/12/29کشوری  
روشان طب سپنتاRoche-Hitachiاتو آنالایزر بیوشیمیHitachi664/10505499/11/111400/5/11کشوری  
روشان طب سپنتاELITech Group B.Vاتو آنالایزر بیوشیمیSELECTRA Series664/10505499/11/111400/5/11کشوری  
روشان طب سپنتاSYSMEXسل کانتر هماتولوژیSysmex K Series664/10505499/11/111400/5/11کشوری  
زیتک مینوساIGS Italiaاکسیژن ساز 19/4/3709699/4/599/12/29قطب زنجان  
سپند سیستم دانش پویانROCHE(Hitachi)اتوآنالایزر بیوشیمی717-917-912664/4154598/02/1099/12/29کشوری  
سپهران طب ایرانیانMMM (Munchener Medizin Mechanik)اتوکلاو منقضیمنقضی99/12/29کشوری  
سپیدان سلامت امیدBerchtoldچراغ سیالتیک منقضیمنقضی99/12/29کشوری  
سپیدان سلامت امیدHanauluxچراغ سیالتیک منقضیمنقضی99/12/29کشوری  
سپیدان سلامت امیدMeriluxچراغ سیالتیک منقضیمنقضی99/12/29کشوری  
سپیدان سلامت امیدCenturionچراغ سیالتیک منقضیمنقضی99/12/29کشوری  
سپیدان سلامت امیدStrykerچراغ سیالتیک منقضیمنقضی99/12/29کشوری  
سپیدان سلامت امیدSkytronچراغ سیالتیک منقضیمنقضی99/12/29کشوری  
سپیدان سلامت امیدEstellaچراغ سیالتیک منقضیمنقضی99/12/29کشوری  
سیتیکو اسکن ایرانTechnixC-ARMTCA6R, TCA6S664/162881400/04/011400/10/01کشوری  
سیتیکو اسکن ایرانTechnixرادیوگرافیTMS300, TMS300R, TMS320664/162881400/04/011400/10/01کشوری  
سیتیکو اسکن ایرانDornier Medtechسنگ شکن/شاک ویوتراپیCpompact Alpha Cpompact Delta Cpompact Delta II Cpompact Sigma Medilas H Solvo Medilas H20 Aries664/11121400/01/211401/01/20کشوریتهران- خیابان وصال شیرازی- کوچه شمس- شماره 3266402105
سینا ابتکار ثامنJuaneسانتریفیوژ یخچال دار بانک خونKR422منقضیمنقضی99/12/29قطب مشهد  
شفا شمس ایرانیانFreseniusهمودیالیز و دستگاه RO دیالیز 664/3554297/12/0899/12/29کشوری  
شیما پرتوApelem-Swissray-Varian-GE-Toshiba (Canon Medical)رادیولوژی 664/6682299/7/141400/1/14کشوری  
شیما پرتوApelem-Swissray-Varian-GE-Toshiba (Canon Medical)فلوروسکوپی 664/6682299/7/141400/1/14کشوری  
شیما پرتوApelem-Swissray-Varian-GE-Toshiba (Canon Medical)C-ARM 664/6682299/7/141400/1/14کشوری  
صدرا طب آروینOLYMPUSآندوسکوپی230664/1023731399/11/41400/5/4کشوری  
صدرا طب آروینOLYMPUSآندوسکوپی240664/1023731399/11/41400/5/4کشوری  
صدرا طب آروینOLYMPUSآندوسکوپی260664/1023731399/11/41400/5/4کشوری  
صدرا طب آروینOLYMPUSآندوسکوپی160664/1023731399/11/41400/5/4کشوری  
صدرا طب آروینOLYMPUSآندوسکوپی180664/1023731399/11/41400/5/4کشوری  
صدرا طب آروینOLYMPUSآندوسکوپی200664/1023731399/11/41400/5/4کشوری  
صدرا طب آروینOLYMPUSآندوسکوپی100664/1023731399/11/41400/5/4کشوری  
صدرا طب آروینChoyangاندوسکوپ شوی 664/1023731399/11/41400/5/4کشوری  
صنایع آزمایشگاهی عطاریAwareness Technology INCMicroplate Reader2100664/36061400/01/311401/01/31کشوری  
صنایع آزمایشگاهی عطاریAwareness Technology INCMicroplate Washer2600664/36061400/01/311401/01/31کشوری  
صنایع آزمایشگاهی عطاریAwareness Technology INCMicroplate ReaderStat Fax 3200-4200664/36061400/01/311401/01/31کشوری  
صنایع آزمایشگاهی عطاریAwareness Technology INCشیکرهای آزمایشگاهیStat Fax 2200664/36061400/01/311401/01/31کشوری  
صنایع آزمایشگاهی عطاریAwareness Technology INCآنالایزر بیوشیمیStat Fax 3300-1904664/36061400/01/311401/01/31کشوری  
صنایع آزمایشگاهی عطاریAwareness Technology INCریدر استریپStat Fax 303664/36061400/01/311401/01/31کشوری  
صنایع آزمایشگاهی عطاریAwareness Technology INCالایزر ریدرChem Well2900664/36061400/01/311401/01/31کشوری  
طب کاران شباهنگکاسپین البرزبی خطرساززباله های بیمارستانی 664/3796197/12/2599/12/29کشوری  
فناوران حیان مدselectraاتوآنالایزرهای بیوشیمی منقضیمنقضی99/12/29کشوری  
فنی پژوهش طب مهر آساELITech Group B.Vاتوآنالایزر بیوشیمیSELECTRA Series664/10476498/10/2599/12/29کشوری  
فنی پژوهش طب مهر آساROCHE(Hitachi)اتوآنالایزر بیوشیمیHitachi664/10476498/10/2599/12/29کشوری  
فنی پژوهش طب مهر آساSYSMEXسل کانتر هماتولوژیSYSMEX Series664/10476498/10/2599/12/29کشوری  
کابوک طبROCHEاتوآنالایزر بیوشیمیCobas Mira664/5401400/03/091401/03/09کشوری  
کابوک طبSysmexBlood Cell CounterK1000- KX21N - KX21 - XS800664/5401400/03/091401/03/09کشوری  
گیتا نیک طبBiomerieux هورمون آنالایزرMini VIDAS Gray664/19971400/01/241400/07/24کشوری  
گیتا نیک طبSysmexBlood Cell CountersK1000-KX21N-KX21664/19971400/01/241400/07/24کشوری  
لوتوس طب پارسیانOlympusآندوسکوپی 664/11545198/12/1799/12/29کشوری  
مرکز تعمیر اینسترومنت های جراحی راگا قیچی های عمومی 664/2829997/10/0999/12/29کشوری  
مرکز تعمیر اینسترومنت های جراحی راگا انواع استئوتوم 664/2829997/10/0999/12/29کشوری  
مرکز تعمیر اینسترومنت های جراحی راگا فورسپس های بیوپسی هیستروسکوپی 664/2829997/10/0999/12/29کشوری  
مطلب عارفانDynatronicsرادیوگرافی پرتابلDynaplus 3530HF Dynamax 215 HF664/9325899/10/61400/10/6کشوریتهران- میدان آرژانتین- خیابان الوند-کوچه 35- پلاک 888651950-1
مهندسی آریا سیستم جمROCHE-HITACHIاتوآنالایزر بیوشیمی902-917-912-717664/146461400/03/241401/03/24کشوری  
مهندسی اطلس پویان صنعت البرزصنایع فلزی کوشابی خطرساززباله های بیمارستانی 664/4403698/02/3099/12/29کشوری  
مهندسی خشنودفرApelonچراغ اتاق عمل 664/9469598/10/1899/12/29کشوری  
مهندسی خشنودفرHanaluxچراغ اتاق عمل 664/9469598/10/1899/12/29کشوری  
مهندسی خشنودفرMartinچراغ اتاق عمل 664/9469598/10/1899/12/29کشوری  
مهندسی خشنودفرBerchtoldچراغ اتاق عمل 664/9469598/10/1899/12/29کشوری  
مهندسی خشنودفرAmscoچراغ اتاق عمل 664/9469598/10/1899/12/29کشوری  
مهندسی خشنودفرDR Machچراغ اتاق عمل 664/9469598/10/1899/12/29کشوری  
مهندسی خشنودفرSkytronچراغ اتاق عمل 664/9469598/10/1899/12/29کشوری  
مهندسی خشنودفرMedlandتخت جراحی 664/9469598/10/1899/12/29کشوری  
مهندسی خشنودفرAmscoتخت جراحی 664/9469598/10/1899/12/29کشوری  
مهندسی خشنودفرEshmitzتخت جراحی 664/9469598/10/1899/12/29کشوری  
مهندسی خشنودفرMaquetتخت جراحی 664/9469598/10/1899/12/29کشوری  
مهندسی خشنودفرSewardتخت جراحی 664/9469598/10/1899/12/29کشوری  
مهندسی خشنودفرEschmanتخت جراحی 664/9469598/10/1899/12/29کشوری  
مهندسی خشنودفرSewardساکشن 664/9469598/10/1899/12/29کشوری  
مهندسی خشنودفرEschmanساکشن 664/9469598/10/1899/12/29کشوری  
مهندسی خشنودفرMedapساکشن 664/9469598/10/1899/12/29کشوری  
مهندسی خشنودفرKenzالکتروکاردیوگراف 664/9469598/10/1899/12/29کشوری  
مهندسی خشنودفرHPالکتروکاردیوگراف 664/9469598/10/1899/12/29کشوری  
مهندسی خشنودفرHPالکتروشوکCodmaster664/9469598/10/1899/12/29کشوری  
مهندسی شایگان فن آزماRocheاتوآنالایزر بیوشیمیRoche (Hitachi)664/51751400/02/261401/02/26کشوری  
مهندسی پزشکی زمر طبHill-Romتخت بیمارستانی منقضیمنقضی99/12/29کشوری  
مهندسی پزشکی پیشتاز فناوری طب بارمانOlympusآندوسکوپی 664/4122198/02/0899/12/29کشوری  
نقش طاووس صباOlympusآندوسکوپی 664/4549398/03/1199/12/29کشوری  
نقش طاووس صباSky Tronچراغ سیالتیک 664/2382897/09/0399/12/29کشوری  
نقش طاووس صباDr.Machچراغ سیالتیک 664/2382897/09/0399/12/29کشوری  
نقش طاووس صباHanauluxچراغ سیالتیک 664/2382897/09/0399/12/29کشوری  
نقش طاووس صباBerchtoldچراغ سیالتیک 664/2382897/09/0399/12/29کشوری  
نقش طاووس صباD.D.Kچراغ سیالتیک 664/2382897/09/0399/12/29کشوری  
نقش طاووس صباDragerچراغ سیالتیک 664/2382897/09/0399/12/29کشوری  
نقش طاووس صباMartinچراغ سیالتیک 664/2382897/09/0399/12/29کشوری  
نوآوری پزشکی آرتیمانSolta Medicalلیزر دایود فرکشنال، لیزر اربیوم-تالیوم، RF، لیپوساکشن، اولتراسوند 664/162901400/04/011400/10/01کشوری  
نوزاد درمانAmeda AGوارمر نوزادAmenic664/165561400/04/021401/04/02کشوری  
نگهداشت کیمیا تجهیز ابزار جراحی 664/11186398/12/0699/12/29کشوری  
نیک آئین طبFUJIFILMآندوسکوپی 664/102541400/03/021401/03/02کشوری  
نیک آئین طبPentaxآندوسکوپی 664/102541400/03/021401/03/02کشوری  
هادی الکترونیکedan instruments,incالکترو کادیوگرافSE-1200، SE-601، SE-3، SE-300، SE-100664/424911399/5/499/12/29کشوری  
هادی الکترونیکedan instruments,incکاپنوگرافM3B664/4249199/5/0499/12/29کشوری  
پارس الکترومکانیک دنیای مدرنDragerونتیلاتور 9/713/2554599/9/181400/3/18قطب شیراز  
پارس الکترومکانیک دنیای مدرنDragerماشین بیهوشی 9/713/2554599/9/181400/3/18قطب شیراز  
پارس الکترومکانیک دنیای مدرنDragerانکوباتور 9/713/2554599/9/181400/3/18قطب شیراز  
پارس ایده آل سیستمRoche (Hitachi)اتوآنالایزر بیوشیمیسری 700664/36081400/01/311401/01/31کشوری  
پارس ایده آل سیستمRoche (Hitachi)اتوآنالایزر بیوشیمیسری 900664/36081400/01/311401/01/31کشوری  
پارس ریبالGEسونوگرافی 664/3142498/04/1899/12/29کشوری  
پارس ریبالGEاکوکاردیوگرافی 664/3142498/04/1899/12/29کشوری  
پایا آزمون پرشینNovametrixپالس اکسی مترmars-512-513-520664/9351798/10/1599/12/29کشوری  
پایا آزمون پرشینSpacelabsمانیتور علائم حیاتی90385-90369-90309-90308-90303-91387-91370-91369-90387664/9351798/10/1599/12/29کشوری  
پایا آزمون پرشینNovametrixکاپنوگرافNICO -COSMO -CAPNOGARD664/9351798/10/1599/12/29کشوری  
پرتو سیستم درمانNeusoftCT ScanCT 3000 -Neuviz 16 -Neuviz Dual664/162871400/04/011401/04/01کشوری  
پرتو سیستم درمانNeusoftMRISuper Open -SuperStar -NSM 1.5T664/162871400/04/011401/04/01کشوری  
پرشین تجهیز سیستمRALفتومتر بیوشیمیclima664/3657497/12/1599/12/29کشوری  
پویاجراحEshmanتخت مکانیکی و هیدرولیکی منقضیمنقضی99/12/29کشوری  
پویش درمان گستر کاسپینGambroهمودیالیز 664/6186399/6/311400/6/31کشوری  
پژوهش طب مهر آساBIOTECNICAاتوآنالایزر بیوشیمیBT1500 - BT3000 - BT3500664/6157898/07/1499/12/29کشوری  
پیشگامان صنعت تایمازCarl Zeiss Meditec AG فمتوسکندلیزرVisumax 664/164851400/04/011400/10/01کشوری  
پیشگامان ویستا طبPentaxآندوسکوپی منقضیمنقضی99/12/29کشوری  
نظرسنجی
میزان سهولت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز در وب سایت IMED چگونه می باشد؟آمار بازدید
 بازديد امروز 12,455
 بازديد اين هفته 94,950
 بازديد اين ماه 296,292
 کل بازديدها 11,557,836
user icon
تعداد بازديد اين صفحه:                  444,807
پیوندها
آدرس

  تهران، خ انقلاب اسلامی، نبش خیابان خارک، پلاک29

 63420-66724309           66724386