شنبه 30 تير 1397
شرکت های ثالث صلاحیت دار
نام شرکتنام کمپانینام دستگاهمدل دستگاه/محل نصب دستگاه شماره مجوز تاریخ اعتبار
لوتوس طب پارسیانOlympusآندوسکوپی 664/14889697/11/29
نقش طاووس صباOlympusآندوسکوپی 664/363998/03/01
نقش طاووس صباSky Tronچراغ سیالتیک 664/1714297/06/26
نقش طاووس صباDr.Machچراغ سیالتیک 664/1714297/06/26
نقش طاووس صباHanauluxچراغ سیالتیک 664/1714297/06/26
نقش طاووس صباBerchtoldچراغ سیالتیک 664/1714297/06/26
نقش طاووس صباD.D.Kچراغ سیالتیک 664/1714297/06/26
نقش طاووس صباDragerچراغ سیالتیک 664/1714297/06/26
نقش طاووس صباMartinچراغ سیالتیک 664/1714297/06/26
پیشگامان ویستا طبPentaxآندوسکوپی منقضی منقضی
شفا شمس ایرانیانFreseniusهمودیالیز و دستگاه RO دیالیز 664/14890797/11/29
تابان طب پارسه Versamed-GEونتیلاتور 664/11231597/09/08
تابش پرتو نگارADAC/Philipsگاما کمراForte664/11012697/09/04
تابش پرتو نگارADAC/Philipsگاما کمراVertex664/11012697/09/04
تابش پرتو نگارADAC/Philipsگاما کمراGenesys664/11012697/09/04
تابش پرتو نگارADAC/Philipsگاما کمراArgus664/11012697/09/04
مهندسی خشنودفرApelonچراغ اتاق عمل 664/139681 97/11/08
مهندسی خشنودفرHanaluxچراغ اتاق عمل 664/139681 97/11/08
مهندسی خشنودفرMartinچراغ اتاق عمل 664/139681 97/11/08
مهندسی خشنودفرBerchtoldچراغ اتاق عمل 664/139681 97/11/08
مهندسی خشنودفرAmscoچراغ اتاق عمل 664/139681 97/11/08
مهندسی خشنودفرDR Machچراغ اتاق عمل 664/139681 97/11/08
مهندسی خشنودفرSkytronچراغ اتاق عمل 664/139681 97/11/08
مهندسی خشنودفرMedlandتخت جراحی 664/139681 97/11/08
مهندسی خشنودفرAmscoتخت جراحی 664/139681 97/11/08
مهندسی خشنودفرEshmitzتخت جراحی 664/139681 97/11/08
مهندسی خشنودفرMaquetتخت جراحی 664/139681 97/11/08
مهندسی خشنودفرSewardتخت جراحی 664/139681 97/11/08
مهندسی خشنودفرEschmanتخت جراحی 664/139681 97/11/08
مهندسی خشنودفرSewardساکشن 664/139681 97/11/08
مهندسی خشنودفرEschmanساکشن 664/139681 97/11/08
مهندسی خشنودفرMedapساکشن 664/139681 97/11/08
مهندسی خشنودفرKenzالکتروکاردیوگراف 664/139681 97/11/08
مهندسی خشنودفرHPالکتروکاردیوگرافیک کاناله664/139681 97/11/08
مهندسی خشنودفرHPالکتروکاردیوگرافسه کاناله664/139681 97/11/08
مهندسی خشنودفرHPالکتروکاردیوگرافشش کاناله664/139681 97/11/08
مهندسی خشنودفرToyotaالکتروکاردیوگراف 664/139681 97/11/08
فناوران حیان مدselectraاتوآنالایزرهای بیوشیمی تعلیق مجوز تا 97/10/20تعلیق مجوز تا 97/10/20
دیاموند تجهیز آزما Biotecnica InstrumentsاتوآنالایزرسریBT664/138978 97/11/07
سپیدان سلامت امیدBerchtoldچراغ سیالتیک منقضی منقضی
سپیدان سلامت امیدHanauluxچراغ سیالتیک منقضی منقضی
سپیدان سلامت امیدMeriluxچراغ سیالتیک منقضی منقضی
سپیدان سلامت امیدCenturionچراغ سیالتیک منقضی منقضی
سپیدان سلامت امیدStrykerچراغ سیالتیک منقضی منقضی
سپیدان سلامت امیدSkytronچراغ سیالتیک منقضی منقضی
سپیدان سلامت امیدEstellaچراغ سیالتیک منقضی منقضی
مهندسی پزشکی زمر طب Hill-Romتخت بیمارستانی منقضی منقضی
بوژان نوین پارسه آرمان بلادگاز AVL664/9628597/02/03
بوژان نوین پارسه آرمان الکترولیت آنالایزرAVL664/9628597/02/03
بوژان نوین پارسه آرمان الکترولیت آنالایزرKONE664/9628597/02/03
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsID150Lمنقضی منقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsED125Lمنقضی منقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsED150Lمنقضی منقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsHD150B10منقضی منقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsHD150B30منقضی منقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsUD150Lمنقضی منقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsXUD150Lمنقضی منقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsUD150B10منقضی منقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsUD150L30منقضی منقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsUD150L40منقضی منقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsUD150B30منقضی منقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsUD150B40منقضی منقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsUD150L30 E-Fمنقضی منقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsFlexavisionمنقضی منقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology/PortableMC100L30منقضی منقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology/PortableMC125L30منقضی منقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology/PortableMU125mمنقضی منقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology/PortableMUX10منقضی منقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology/PortableMUX100منقضی منقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology/PortableMObileArt Evolutionمنقضی منقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuC-ArmWHA10منقضی منقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuC-ArmWHA50منقضی منقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuC-ArmWHA200منقضی منقضی
احیا نوزاد قرن(انق)توسانفتوتراپی022منقضی منقضی
احیا نوزاد قرن(انق)توسانفتوتراپی023منقضی منقضی
احیا نوزاد قرن(انق)توسانفتوتراپی024منقضی منقضی
احیا نوزاد قرن(انق)توسانفتوتراپی025منقضی منقضی
احیا نوزاد قرن(انق)توسانفتوتراپی027منقضی منقضی
احیا نوزاد قرن(انق)حامی نوزاد پارسفتوتراپیH-212منقضی منقضی
احیا نوزاد قرن(انق)حامی نوزاد پارسفتوتراپیH-204منقضی منقضی
احیا نوزاد قرن(انق)حامی نوزاد پارسفتوتراپی027منقضی منقضی
احیا نوزاد قرن(انق)Ningbo David Medical DeviceفتوتراپیXHZ-90منقضی منقضی
آریاپرتونگارVarian(CPI)ژنراتورCMP200664/5050697/04/28
آریاپرتونگارVarian(CPI)ژنراتورIndico664/5050697/04/28
آریاپرتونگارVarian(CPI)ژنراتورMillenia664/5050697/04/28
آریاپرتونگارspellmanژنراتورHFG664/5050697/04/28
آریاپرتونگارShimadzuژنراتورED125L/150L664/5050697/04/28
آریاپرتونگارShimadzuژنراتورHD/XHD150B664/5050697/04/28
آریاپرتونگارShimadzuژنراتورUD/XUD150L30/40664/5050697/04/28
آریاپرتونگارToshibaژنراتورKXO15R/E664/5050697/04/28
آریاپرتونگارToshibaژنراتورDC12M/MB664/5050697/04/28
تراست خاورمیانهShimadzuرادیولوژی منقضی منقضی
تراست خاورمیانهToshiba فلوروسکوپی  منقضی منقضی
تراست خاورمیانهSiemens سی آرم منقضی منقضی
هواساز سورین پارساIGSاکسیژن ساز 664/11023496/12/04
تجهیز پخش شمسELITech Group B.Vاتوآنالایزر بیوشیمیSELECTRA XL664/34397/07/20
تجهیز پخش شمسELITech Group B.Vاتوآنالایزر بیوشیمیSELECTRA E664/34397/07/20
تجهیز پخش شمسROCHE(Hitachi)اتوآنالایزر بیوشیمی 664/34397/07/20
تجهیز پخش شمسSYSMEXسل کانتر هماتولوژیK1000664/34397/07/20
تجهیز پخش شمسSYSMEXسل کانتر هماتولوژیKX21N664/34397/07/20
سپهران طب ایرانیانMMM (Munchener Medizin Mechanik)اتوکلاو 664/1607597/03/09
سینا ابتکار ثامنJuaneسانتریفیوژ یخچال دار بانک خونKR422664/1628497/12/15
مهندسی اطلس پویان صنعت البرزصنایع فلزی کوشابی خطرساززباله های بیمارستانی  منقضی منقضی
سپند سیستم دانش پویانROCHE(Hitachi)اتوآنالایزر بیوشیمی717-917-912664/266797/05/24
نظرسنجی
پیشنهاد شما در اولویت مهم اداره کل در دوره مدیریت جدید چیست؟

آمار بازدید
 بازديد امروز 24,619
 بازديد اين هفته 157,915
 بازديد اين ماه 400,661
 کل بازديدها 7,780,634
تعداد بازديد اين صفحه: 17,875
آدرس

  تهران، خ انقلاب، چهارراه کالج، نبش خیابان خارک، پلاک29

 63420           66724386